Kreftplan for Målselv, Bardu, salangen og Lavangen

Kommunene Målselv, Bardu, Salangen og Lavangen har etablert et interkommunalt samarbeid om helse- og omsorgstjenester i kommunene.

Bakgrunnen er de utfordringene kommunene står overfor i møte med Samhandlingsreformen. Samarbeidet er forankret i styringsgruppen for den interkommunale legevakten.

Kommunene har til sammen et befolkningsgrunnlag på ca. 14.000 innbyggere, og ønsker å være aktiv i forhold til å etablere interkommunale løsninger på områder som er hensiktsmessig å samarbeide om. Et av de definerte områdene er felles kompetanseutvikling.

I den forbindelse er det definert at vi ønsker å ha fokus på kreftomsorg og da spesielt lindrende behandling og omsorg ved livets slutt. Alle kommunene har uttrykt at dette er et område det oppleves som svært utfordrende og ivareta. Kommunene ønsker å legge til rette for, og ser det som svært viktig å ivareta oppfølgningen til denne pasientgruppen på en kvalitativt god måte basert på kunnskap. Kompetanseutvikling på området er derfor av stor betydning, både for å forbedre kompetansen til det personalet som utgjør kontinuiteten i kommunene, men også å bygge kompetanse ved kunnskaps- og erfaringsoverføring til de nye som kommer til. Derfor vil kommunene i felleskap ha felles planer og bygge systemer som ivaretar en kontinuerlig kompetanseutvikling.

Prosjektet fikk i 2011 tilskudd fra Helsedirektoratet til å utarbeide en kreftplan med særlig fokus på lindrende behandling og omsorg ved livets slutt, samt kompetanseutvikling. Den interkommunale planen er i tråd med Nasjonal kreftstrategi. Planen er utarbeidet av en gruppe sykepleiere satt sammen fra alle de 4 kommunene.

I kreftplanen er følgende punkter trukket frem:

 • Kommunepresentasjoner
 • Kreftutvikling i Norge
 • Kreft
 • Kompetanse
 • Målsetting
  • Kreftomsorgens mål
  • Målsetting med kommunal kreftplan
  • Hovedmål for kreftplan i Målselv, Bardu, Salangen og Lavangen

” ”Kreftpasienter og deres pårørende skal ivaretas på en helhetlig måte, dvs. at deres behov for behandling, omsorg og pleie i alle faser av sykdommen utøves med tjenester av god kvalitet i kommunehelsetjenesten”.

 • Forebyggende arbeid
 • Utredning
 • Behandling og palliasjon
 • Rehabilitering
 • Interkommunalt samarbeid
 • Frivillige
 • Handlingsplan
  • Etablere ressurssykepleier eller kreftsykepleier for kreftomsorg og lindrende behandling i hver kommune
  • Etablere palliative senger og pårørende rom i egen kommune
  • Interkommunal kompetanseutvikling
  • Utarbeide felles prosedyrer
  • Etablere ITAT (Interkommunalt tverrfaglig ambulerende team)
  • Videreutdanning av kreftsykepleier
  • Videreutdanning av hjelpepleiere innenfor kreftomsorg
  • Døgnbemanning hjemmetjenesten
  • Interkommunal kreftkoordinator
  • Lindrende skrin
  • Etablering av behandlingsrom med relevant utstyr

Planen er godt utarbeidet og kan brukes som et godt arbeidsverktøy. I tillegg er den lett å lese, samt lett å forstå. Handlingsplanen har gode tiltak som er oppnåelig i alle 4 kommunene.

Planen inneholder en god beskrivelse av dagens omsorgstilbud i Målselv, Bardu, Salangen og Lavangen. Den inneholder også framtidige behov med forslag og tiltak til den enkelte kommune og interkommunalt.

Det er å se dagens status mot fremtidige utfordringer, både når det gjelder kompetanse og ressurser. Med et økende antall krefttilfeller og i tråd med Samhandlingsreformen er det behov for kompetansehevende tiltak og at kreftomsorgen styrkes. Vi ser at dette best kan løses ved et interkommunalt samarbeid mellom de 4 legevaktskommunene.

Kreftplanen finner du her