Konsesjon og konsesjonsfritak ved erverv av eiendom

Ved arv, gave, kjøp/salg av et gardsbruk eller jord-/skogareal er det flere hensyn å ta. I det følgende omtales noen forhold som kan være aktuelle å ha kjennskap til både for den som vurderer å selge og den som vurderer å kjøpe landbrukseiendom/areal. 

Konsesjonspliktig erverv av eiendom 

  • Eiendom med mer enn 35 dekar dyrka mark (fulldyrka og overflatedyrka jord) og/eller mer enn 100 dekar totalt areal er konsesjonspliktig ved kjøp fra andre enn nær slekt. Skjema for søknad om konsesjon finner du på Landbruksdirektoratets hjemmeside; www.landbruksdirektoratet.no.
  • Ved erverv av landbrukseiendom innen nær familie er det ingen konsesjonsplikt, men du får boplikt. Boplikt innebærer at du innen ett år fra overtakelsen bosetter deg på eiendommen.

Etter konsesjonsloven skal det ved behandling av søknaden blant annet legges vekt på kjøpers planer for bruk av eiendommen og at kjøpet innebærer en driftsmessig god løsning. Dette siste er spesielt viktig ved kjøp av tilleggsjord til et eksisterende bruk. 

Behandling av erverv der det må søkes konsesjon

Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom sendes kommunen til behandling. Kommunen skal innhente de opplysningene som er nødvendige for å avgjøre saken.

Kommunen fører konsesjonsvedtaket i matrikkelen dersom konsesjon innvilges. Kjøper får melding om at konsesjon er gitt og vedtaket er ført i matrikkelen. Kjøperen sender da skjøtet til Statens Kartverk - Tinglysningen, for tinglysning. Dersom kjøper sender inn et skjøte til Kartverket uten av kommunen har registrert den aktuelle konsesjonsinformasjonen i matrikkelen, vil skjøtet bli avvist eller nektet tinglyst.

Konsesjonsfritt erverv av eiendom 

  • Ved erverv av konsesjonsfri eiendom skal den som overtar fylle ut egenerklæring om konsesjonsfrihet som må bekreftes av kommunen før tinglysing av skjøte kan skje. Egenerklæringsskjema fås ved henvendelse til kommunen eller kan lastes ned fra Landbruksdirektoratets hjemmeside.

Behandling av konsesjonsfrie erverv

Kjøper sender egenerklæringsskjemaet til Målselv kommune som kontrollerer at ervervet er konsesjonsfritt. Kjøper får melding fra kommunen om at skjemaet er godkjent og at vedtaket er ført i matrikkelen. Kjøperen sender skjøtet til Statens Kartverk - Tinglysningen, for tinglysning. Dersom kjøper sender inn et skjøte til Kartverket uten av kommunen har registrert den aktuelle konsesjonsinformasjonen i Matrikkelen, vil skjøtet bli avvist eller nektet tinglyst.

Saksbehandlingsgebyr

Du må betale gebyr på kr 5000,- for behandling av søknad om konsesjon. Egenerklæring er gebyrfritt.

Søknad og søknadsfrist

Fire uker etter at avtale om overdragelse ble gjort eller du fikk rådighet over eiendommen.

Du søker om konsesjon ved å fylle ut et skjema fra Landbruksdirektoratet som du sender kommunen.

Kommunen avgjør søknader om konsesjon. Kommunens vedtak kan påklages til Fylkesmannen.

Hvordan søke - forskrifter og skjema

Mer informasjon om hvordan du søker konsesjon, egenerklæring om konsesjonsfrihet, veiledningsmateriell og søknadsmateriell finnes på Landbruksdirektoratets nettside.

Har du spørsmål om egenerklæringer og konsesjon kan du ta kontakt med Mette Pedersen Anfeltmo eller Ellen Espnes.

 

Deling og omdisponering av eiendom

Skal du dele en landbrukseiendom er dette omfattet av jordlovens delingsbestemmelser. Dersom eieren av en landbrukseiendom ønsker å overdra deler av eiendommen til noen andre, for eksempel en tomt, er det nødvendig med samtykke fra landbruksmyndighetene.

Hvordan søke?

Mer informasjon og regelverk for omdisponering og deling av landbrukseiendom finnes på Landbruksdirektoratets nettside; www.landbruksdirektoratet.no. 

Se også Deling og seksjonering på vår hjemmeside.

Søknad om tillatelse til deling av landbrukseiendommer skal sendes til kommunen der eiendommen ligger. Kommunen avgjør søknaden. Vedtaket kan påklages til Fylkesmannen.

Dersom formålet med deling gjør det nødvendig med samtykke til omdisponering etter jordlovens § 9, kan delingssamtykke ikke gis uten at det er gitt samtykke til omdisponering.

Etter jordloven § 12 sjette ledd er en eiendom bestående av flere matrikkelnumre, og også eventuelle sameieandeler, i utgangspunktet å regne for én eiendom, slik at det må søkes delingssamtykke for å kunne selge unna enkelte matrikkelnumre i driftsenheten.

Saksbehandlingsgebyr

Du må betale gebyr på kr 2000,- for behandling av søknad om deling etter Jordloven. Søknad om omdisponering er gebyrfritt.

Har du spørsmål om deling og omdisponering kan du ta kontakt med Mette Pedersen Anfeltmo eller Ellen Espnes.