Når en del av en eiendom (parsell) skal skilles ut/fradeles og bli egen grunneiendom med gårds/bruks (og evt festenummer), må det foreligge tillatelse fra kommunen.

Søknad om deling av grunneiendom er søknadspliktig etter plan- og bygningsloven (pbl) §§§ 20-4, 20-1 m og 26-1). Selveiertomter, festetomter og punktfestetomter har samme framgangsmåte, saksbehandling og vilkår.

Det er gjeldende reguleringsplan eller kommuneplanens arealdel med bestemmelser, plan- og bygningsloven § 20-1, samt sektorlovene (feks vegloven, jordloven mm) som avgjør om det kan gis delingstillatelse. Matrikkelloven (lov om eigedomsregistrering) setter krav til søknaden og gjennomføring av delingstillatelsen.

Fradelingssøknaden må inneholde opplysninger om:

 • formålet med fradelingen
 • parsellens plassering og størrelse
 • avkjørsel fra offentlig vei og atkomstvei
 • vann og avløpsløsning.

 

Sikker byggegrunn - Er tomten egnet til det formål den er tenkt brukt til?

Dersom det skal fradeles areal i områder med usikker byggegrunn (dvs. skredutsatt, leire, flom osv) må tiltakshaver dokumentere sikkerhet mot fare og ulemper som følge av naturpåkjenninger og miljøforhold. Med naturpåkjenninger menes snø- og fjellskred, jord og flomskred, kvikkleire/leire, flom og oversvømmelser, havnivåstigning osv.

Grunn kan bare fradeles og bebygges dersom det er tilstrekkelig sikkerhet mot fare og ulemper som følge av natur- og miljøforhold. Generelle krav om sikkerhet mot naturpåkjenninger finner du nærmere beskrevet i pbl § 28-1 og Tek 17.

Dele- og byggesakprosessen skal sikre at det ikke fradeles og bygges i fareområder. Ved søknad om fradeling har utbygger ansvaret for å kartlegge og utrede tomten for naturpåkjenninger som kvikkleire, flom og skred, slik at sikkerheten ivaretas. Dette skal dokumenteres i fradelingssøknaden.

Der det er relevant vil det settes krav til obligatorisk uavhengig kontroll av geotekniske undersøkelser. Det betyr at et uavhengig firma skal inn å kontrollere at arbeidet er riktig utført.

Kommunen skal avslå fradelingssøknader der sikkerheten ikke er tilstrekkelig dokumentert og ivaretatt.

For å lese mer om krav som stilles til bygging i områder med kvikkleire, se NVEs nettside og veileder i lenken under: https://www.nve.no/om-nve/spoer-nve/om-kvikkleire/

Forhåndskonferanse
For nærmere avklaring av rammer og innhold til fradelingen kan du be om forhåndskonferanse. Administrasjonen kan også be om slik forhåndskonferanse med deg dersom det er behov for å avklare forholdene i saken. Forhåndskonferanse kan benyttes i alle typer saker etter plan- og bygningsloven.

Vi anbefaler alle å be om en forhåndskonferanse, for å få veiledning og informasjon om vilkår, saksgang og søknadsprosessen.

For å bestille forhåndskonferanse, kontakt Petter Klingenberg.

Hvem kan søke fradeling

Følgende personer kan søke om å opprette eiendom, jfr pbl §21-2

 • Den som har grunnbokshjemmel til grunneiendom, anleggseiendom eller registrert jordsameie som den nye enheten blir delt fra eller opprettet på,
 • den som ved rettskraftig dom er kjent å være eier eller fester til den del av eiendommen som ønskes fradelt,
 • den som har innløst festegrunn etter bestemmelsene i tomtefesteloven.

Fullmakt fra den/de som har grunnbokshjemmel godtas.

Utfyllende liste over hvem som har rettighet til så søke fradeling finner du beskrevet i matrikkellovens §9

Hva skal en fradelingssøknad inneholde

Før du går i gang med søknaden må du sjekke:

• Er din søknad i samsvar med gjeldende plan/planer?

Sjekk kommunale planer (kommuneplanens arealdel, reguleringsplan, bebyggelsesplan, detaljplan). Informasjon om gjeldende reguleringsplan/arealplan med bestemmelser finner du her.

Dersom søknaden er i tråd med plan, se veiledningen – «Fradelinger i regulerte område/eller område som er i tråd med kommuneplanens areal, områderegulering eller kommunedelplan»

Søkes det fradeling som ikke er i tråd med gjeldende reguleringsplan/arealplan så må det også søkes om dispensasjon, se veiledningen – «Fradeling til spredt bebyggelse i uregulert område (LNFR-områder)»

Hva skal en fradelingssøknad inneholde:

- Fullstendig utfylt søknadsskjema, med gårds- og bruksnummer, gjenpart av nabovarsel og underskrifter (se eget punkt for nabovarsel)

Påkrev dokumentasjon som vedlegg til søknaden er situasjonskart, kopi av nabovarsel med kvittering, kopi av eventuelle mottatte merknader fra naboer og søkers kommentar til disse, og dispensasjonssøknad.

Utslippssøknad og avkjørselssøknad sendes inn sammen med fradelingssøknaden. Dersom tiltaket på forhånd har fått godkjent utslipps- og avkjørselstillatelse vedlegges dette fradelingssøknaden.

- Situasjonsplan/kart: Angivelse av parsellens beliggenhet på kart i målestokk 1:1000 -1:5000, avkjørsel, atkomst og angivelse av om parsellen er selvstendig bruksenhet eller tilleggsareal til eksisterende eiendom.

Situasjonsplan/kart kan du hente ned fra Se eiendom  eller kommunekart.

- Dispensasjon - Angivelse og beskrivelse av formålet med fradelingen (bolig, næring mm). 

Dersom du mener at din spesielle situasjon gjør at det bør gis unntak fra gjeldende plan, kan du søke dispensasjon. Slike søknader må begrunnes.

- Septik/utslipp fra privat enkeltanlegg:

Tomter til bolig og næringsformål i områder hvor det ikke er kommunalt avløpsnett, må søke om utslipp av sanitært avløpsvann. Fradelingssøknaden er ikke å anse som komplett og klar for sluttbehandling etter pbl før det foreligger godkjent utslippsvedtak etter forurensingsloven.

Utslippssøknaden kan sendes inn i forkant av fradelingen eller som vedlegg til fradelingssøknaden. Søknadsskjema finner under SKJEMAER.

 

- Avkjørsel fra offentlig vei og atkomstvei til tomt:

Før opprettelse eller endring av eiendom til bebyggelse eller oppføring av bygning blir godkjent, skal tomta enten være sikret lovlig atkomst som er åpen for alminnelig ferdsel ved tinglyst dokument eller på annen måte være sikret veiforbindelse som kommunen godtar som tilfredsstillende. Avkjørsel fra offentlig vei må være godkjent av vedkommende veimyndighet.

Dersom tiltaket (tomta) krever atkomstvei, vann- og avløpsanlegg over annen eiendom, må det gis samtykke til dette fra berørte grunneiere.

Link til «Egenerklæring om rettighet i fast eiendom - feks vei, vann, avløps og parkeringsrettighet»: Erklæring om rettigheter og servitutter

 

Nå kan alle søke digitalt om avkjørsel fra offentlig vei, Europa og Fylkesveier. Statens vegvesen søknadsskjema finner du her: Digital søknad om avkjørsel til offentlig vei

Søknadsskjema kan også skrives ut digitalt fra Statens vegvesen - Avkjørsel og byggegrense.pdf

 

 

Nabovarsel (blankett 5154) skal leveres naboer, gjenboere og rettighetshavere, gjerne sammen med et kart som viser hvor det søkes fradeling. Dette kan gjøres på 3 måter.

 • Alt 1: Nabovarsel og kart leveres direkte/personlig til nabo, som signerer for mottatt varsel på partsliste s 4 i fradelingssøknaden.
 • Alt 2: Nabovarsel og kart sendes nabo på e-post. Nabo svarer på mottatt nabovarsel på e-post og denne legges ved fradelingssøknaden som en bekreftelse på at nabo har mottatt varslet.
 • Alt 3: Nabovarsel med kart sendes nabo rekommandert pr. post. Postverket bekrefter rekommandert sending med å sette sitt stempel/klistremerke på partsliste s 4 i fradelingssøknaden, eller på skjema «Kvittering for nabovarsel»

Etter at nabo har mottatt nabovarslet har han/hun 2 uker på seg til å komme med merknader, naboklage osv.

Nabolister kan bestilles fra saksbehandler Petter Klingenberg eller kart/oppmåling.

Link til nabovarsel: 5154-nabovarsel.pdf

Link til kvittering for nabovarsel: 5156-kvittering-for-nabovarsel.pdf

 

Under LENKER finner du søknadsskjemaer.

Søknad om fradeling til spredt bebyggelse i uregulert LNFR-områder

Søknader som ikke er i tråd med overordnet plan og som krever dispensasjon etter pbl, må begrunnes/beskrives. Søknader som ikke er begrunnet avvises.

Fradelinger med begrunnet dispensasjonssøknader sendes på høring til berørte sektormyndigheter og rettighetshaver før endelig vedtak etter pbl behandles av politisk utvalg. Nødvendige søknadsskjemaer - dispensasjonsøknader finner du under SKJEMAER.

Søknader som krever dispensasjon fra vedtatt plan

Målselv kommunestyre vedtok 13.12.12 kommuneplanens arealdel med bestemmelser. Planen angir hovedtrekkene i arealdisponering og bestemmelser for hvilke nye tiltak og ny arealbruk som kan iverksettes, samt hvilke hensyn som må ivaretas ved disponering av arealene. Dersom fradelingssøknaden avviker fra gjeldende kommune- eller reguleringsplan må du søke om dispensasjon, jfr pbl § 19-1.

Kommuneplanens arealdel med finner du her.

 

Dispensasjon fra bygge og delingsforbud i 100 m beltet langs sjø og vassdrag

Det må også søkes om dispensasjon dersom det skal fradeles arealer i 100 meters beltet langs sjø og vassdrag, jfr Pbl § 1-8, forbud mot tiltak mv. langs sjø og vassdrag.

Viktig tilleggsopplysninger:

Utover det som er nevnt ovenfor kan det vedlegges skriftlig redegjørelse hvor ovennevnte forhold utdypes, samt at andre opplysninger som du mener er viktig for behandling av søknaden.

 

Nye fritidstomter i LNFR-områder:

Søknader om fradeling- bygging av nye fritidstomter vil bli avslått da reguleringsbestemmelsene i vedtatt arealplan ikke åpner for fradelinger- bygging til fritidsformål i LNFR områdene i Målselv kommune. Begrunnelsen for dette er at i prosessen med den nye arealplanen ble behovet for nye framtidige fritidstomter vurdert til å være dekke dekket med de hyttefeltene som er vedtatt regulert. I Målselv kommune skal framtidig fritidsbebyggelse henvises til regulerte hyttefelt.

 

Under SKJEMAER finner du søknadsskjemaer.

Søknad om fradeling som er i tråd med vedtatt plan

Fradelinger i regulerte område/eller område som er i tråd med kommuneplanens areal, områderegulering eller kommunedelplan


Under forutsetning at søknaden er helt komplett behandles slike saker fortløpende og straks behandlingsgebyret er innbetalt.

Fradelinger som krever en nærmere avklaring i forhold til feks utslipp septik, avkjørsel, jordlovsbehandling, eiendomsgrenser, naboer, ledninger/rør i grunn mm, sendes på en begrenset høringsrunde berørte sektormyndigheter, rettighetshavere og tilgrensende naboeiendommer.

Søknader som er i tråd med bestemmelsene i overordnet plan behandles administrativt.

Under SKJEMAER finner du søknadsskjemaer.

Søknad om arealoverføring

Arealoverføring er et søknadspliktig tiltak etter pbl § 20-1 m. Dette gjelder overføring av areal mellom eiendommer uten å gå veien om fradeling, overskjøting og sammenslåing. Sakstypen kan anvendes på mindre tilleggsareal, men presenterer ingen snarvei til målet, da kriteriene for saksbehandling og tinglysning uansett er de samme. 

Arealoverføring betinger at partene inngår en avtale – link til Statens kartverk avtale arealoverføring -  Avtale arealoverføring

 

Under SKJEMAER finner du søknadsskjemaer.

Saksbehandlingstid

Søknad skal behandles snarest mulig og senest innen frister gitt i plan- og bygningsloven §21-7. Dersom søknaden er mangelfull, må den tid det tar å komplettere søknaden legges til.  Kommunen skal i utgangspunktet avgjøre slike saker innen 12 uker. Fristen på 12 uker omfatter søknad om tillatelse etter §§20-1 og §20-2. Søknader som innebærer dispensasjon fra plan, omfattes ikke av denne fristen.

Saksbehandlingsfristen er 3 uker dersom søknad om tillatelse til tiltak er (pbl §21-7 annet ledd):

 • I samsvar med bestemmelser gitt i plan- og bygningsloven, forskrifter og aktuelle arealplaner,
 • det ikke foreligger merknader fra naboer/gjenboere eller rettighetshaver
 • ytterligere tillatelse, samtykke eller uttalelse fra annen myndighet ikke er nødvendig

For søknader om fradeling, er det en forutsetning at gebyret er betalt før endelig vedtak utstedes, jfr pbl § 21-4 sjette ledd.

Oppmålingsforretning

Dersom søknad om opprettelse av ny grunneiendom innvilges, gjenstår gjennomføring av oppmålingsforretning og utstedelse av matrikkelbrev. Oppmålingsforretninger må rekvireres av tomtekjøper eller hjemmelshaver innen 3 år fra vedtaksdato for fradeling.  Dette kan gjøres ved å sende en e-post til postmottak@malselv.kommune.no 

For utførelse av arbeider etter Lov om eiendomsregistrerting (matrikkelloven) gjelder eget gebyrregulativ.

Til oppmåling. 

Konsesjon

Målselv kommune gjør tomtekjøper/erverver oppmerksom på Konsesjonslovens krav om søknad om konsesjon og erklæring om konsesjonsfrihet.

Informasjon om dette finner du her.

Lover, forskrifter og retningslinjer

Plan og bygningsloven -   Lovdata Plan og bygningsloven 

Lov om eigedomsregistrering/Matrikkelloven - Lovdata Matrikkelloven

Vegloven: Lovdata Vegloven

Forskrit om tekniske krav til byggverk (TEK): Lovdata Teknisk forskrift TEK

Jordloven: Lovdata Jordloven

Kulturminneloven: Lovdata Kulturminneloven

Naturmangfoldloven: Lovdata Naturmangfoldloven

Eierseksjonsloven: Lovdata Eierseksjonsloven

Nyttige lenker

Statens kartverk - Skjemaer, skjøter, festekontrakter og eiendomsrelatert informasjon: https://www.kartverket.no/eiendom/fyll-ut-skjema/

Mer informasjon om kart og karttjenester finner du her.