Områderegulering Andslimoen - Kunngjøring av vedtatt plan

Kommunestyret i Målselv vedtok i sak 69/2021 Områderegulering Andslimoen. Planen erstatter reguleringsplanen Andslimoen Sør og Nord.

Formålet med områdereguleringen er å legget il rette for næringsutvikling, tjenesteyting og boligbebyggelse på Andslimoen. 

Kommunestyrets vedtak om reguleringsplan kan påklages, jf. PBL § 1-9. Fristen for å klage er 3 uker fra det tidspunkt underretning om vedtaket er kommet fram til vedkommende part, jf. FL kap VI.

Eventuelle krav om erstatning eller innløsning etter PBL §§15-2 og 15-3 må fremsettes senest tre år etter denne kunngjøring.

Eventuell klage eller krav om erstatning/innløsning sendes skriftlig til Målselv kommune på e-post til postmottak@malselv.kommune.no

Plankartet finner du her

Planbestemmelsene finner du her

Planbeskrivelsen finner du her

Særutskriften finner du her