Detaljregulering Rostad hyttefelt

Kommunestyret i Målselv vedtok i møte 10.06.2022. sak 67/2022 Detaljreguleringsplan for Rostad hyttefelt.

Vedtaket er en revidering av reguleringsplanen i fra 1990 og åpner for fortetting med inntil 8 nye hyttetomter. Reguleringplanen er juridisk bindende for fremtidig arealbruk i området.

Kommunestyret vedtak om reguleringsplan kan påklages jf. Plan- og bygningsloven § 1-9. Frist for å klage er 3 uker fra det tidspunkt underretning om vedtak er kommet fram til vedkommende part, jf. Forvaltningslovens kap VI. Eventuelle krav om erstatning eller innløsning etter PBL §§ 15-2 og 15-3 må framsettes senest 3 år etter denne kunngjøring. 

Plankartet ser du her

Planbestemmelsene finner du her

Planbeskrivelsen finner du her

Kommunestyrets behandling finner du her

Offentlig detaljregulering av Omsorgsboliger Andslimoen

Kommunestyret i Målselv vedtok i møte 12.05.2022. sak 43/2022 Offentlig detaljreguleringsplan for Omsorgsboliger Andslimoen.

Fområlet med planen er å legge til rette for bygging av Omsorgsboliger på Andslimoen. Reguleringplanen er juridisk bindende for fremtidig arealbruk i området.

Kommunestyret vedtak om reguleringsplan kan påklages jf. Plan- og bygningsloven § 1-9. Frist for å klage er 3 uker fra det tidspunkt underretning om vedtak er kommet fram til vedkommende part, jf. Forvaltningslovens kap VI. Eventuelle krav om erstatning eller innløsning etter PBL §§ 15-2 og 15-3 må framsettes senest 3 år etter denne kunngjøring. 

Plankart finner du her

Planbestemmelser finner du her

Planbeskrivelse finner du her

Illustrasjonsplan finner du her

Illustrasjon snitt finner du her

Illustrasjon i 3D finner du her

Illustrasjon sol-skygge finner du her

ROS-analysa finner du her

Grunnundersøkelsen finner du her

Adresselista finner du her

 

 

Detaljregulering Nytt forretningsområde for Lians Carvan og Fritid AS på Andslimoen i Målselv kommune

Kommunestyret i Målselv vedtok i sak 72/2021, den 22.09.2021, detaljregulering Nytt forretningsområde for Lians Carvan og Fritid AS på Andslimoen. 

Formålet med planarbeidet er å legge til rette for flytting av virksomheten i fra dagens arealer på østsiden av E6, til eiendom 55/70 på vestsiden av E6.

Kommunestyrets vedtak om reguleringsplan kan påklages, jf. PBL § 1-9. Fristen for å klage er 3 uker fra det tidspunkt underretning om vedtaket er kommet fram til vedkommende part, jf. FL kap VI.

Eventuelle krav om erstatning eller innløsning etter PBL §§15-2 og 15-3 må fremsettes senest tre år etter denne kunngjøring.

Eventuell klage eller krav om erstatning/innløsning sendes skriftlig til Målselv kommune på e-post til postmottak@malselv.kommune.no eller i brevs form til Målselv kommune, Mellombygdveien 216, 9321 Moen

Plankartet finner du her

Planbestemmelsene finner du her

Planbeskrivelsen finner du her

Særutskrifta finner du her

 

Områderegulering Andslimoen - Kunngjøring av vedtatt plan

Kommunestyret i Målselv vedtok i sak 69/2021 Områderegulering Andslimoen. Planen erstatter reguleringsplanen Andslimoen Sør og Nord.

Formålet med områdereguleringen er å legget til rette for næringsutvikling, tjenesteyting og boligbebyggelse på Andslimoen. 

Kommunestyrets vedtak om reguleringsplan kan påklages, jf. PBL § 1-9. Fristen for å klage er 3 uker fra det tidspunkt underretning om vedtaket er kommet fram til vedkommende part, jf. FL kap VI.

Eventuelle krav om erstatning eller innløsning etter PBL §§15-2 og 15-3 må fremsettes senest tre år etter denne kunngjøring.

Eventuell klage eller krav om erstatning/innløsning sendes skriftlig til Målselv kommune på e-post til postmottak@malselv.kommune.no

Plankartet finner du her

Planbestemmelsene finner du her

Planbeskrivelsen finner du her

Særutskriften finner du her