Seksjonering av bolig

Seksjonering er å dele en fast eiendom slik at eierne for enerett til bruk av bestemte deler av eiendommen. Den enkelte seksjon har bruksrett til et bruksareal og hjemmel til en andel av eiendommen/fellesarealet. 

En seksjonert eiendom er et sameie, og hver eierseksjon vil være en egen juridisk enhet som kan omsettes og belånes uavhengig av resten av eiendommen eller bruksenhetene. 

Eierseksjonering egner seg blant annet for oppdeling av boligblokker, horisontaldelte to- eller firemannsboliger og næringsbygg i flere etasjer med forskjellige brukere av etasjene.

Både bestående og planlagte bygninger kan seksjoneres når det foreligger rammetillatelse etter plan- og bygningsloven.

Hjemmelshaver til eiendommen kan søke om seksjonering.

 

Dersom eiendommen kan deles i hver sin fysiske del, anbefaler vi fradeling fremfor seksjonering. Ta gjerne kontakt med oss dersom du er usikker på om seksjonering er egnet for din eiendom. 

 

Søknad om seksjonering

Vedlegg til søknaden:
Søknaden skal inneholde en egenerklæring om at vilkårene for seksjonering i § 7 er oppfylt.Tegninger/kart som viser tidligere tinglyste forhold (1 eks)

  • ​Søknad om seksjonering (3 eks)
  • Plantegninger som viser ny situasjon (3 eks)
  • Samtykke fra panthavere (1 eks)
  • Navneliste over beboere, dersom bygget er bebodd (1 eks)
  • Målsatt situasjonsplan som entydig angir eiendommens grenser, omriss av bygg og grenser for evt utendørs tilleggsdeler (3 eks)
  • Vedtekter (1 eks)
  • Rekvisisjon av oppmålingsforretning dersom bruksenheten har utendørs tilleggsdeler

 

Søknad om reseksjonering

Reseksjonering vil si endringer som gjøres etter at den første seksjoneringen er foretatt, for eksempel en ytterligere oppdeling eller sammenslåing av eksisterende seksjoner.

Seksjonens eier kan søke om reseksjonering. Reseksjonering som omfatter flere seksjoner må signeres av alle berørte seksjonseiere. Dersom fellesareal blir berørt av en reseksjonering, eller at det vil oppstå nye seksjoner, kreves det samtykke av sameiet/styret før reseksjoneringen kan gjennomføres. Det er sammensatte regler for underskrift og samtykke ved reseksjonering.

Kommunen har rett å kreve reseksjonering dersom en eiendom er blitt seksjonert før den var ferdig utbygd og den tidligere seksjoneringen fører til at det blir avvik av betydning mellom det seksjonerte og de ferdige bruksenhetene. Tidsrammen for retten til å kreve reseksjonering er fem år etter at seksjoneringen ble tinglyst.

Slette seksjonering

Når du sletter (opphever) seksjoneringen på en eiendom, eier du ikke lenger en seksjon, men en andel av grunneiendommen.
Alle seksjonseiere må skrive under på skjemaet, og samtykke fra panthaver må vedlegges.
Eventuelle fullmakter må sendes inn. Disse må være originale eller bekreftet rett kopi og ikke eldre enn 6 måneder.

Gebyr

For kommunens arbeid med saken kreves gebyr i medhold av eierseksjonslovens §15.  Kommunens gebyr er 3 x rettsgebyret (uten befaring) eller 5 x rettsgebyret (med befaring). I tillegg kommer gebyr pr. seksjon med ½ rettsgebyr og tinglysingsgebyr. Dersom uteareal skal seksjoneres som tilleggsdeler, vil gebyr for oppmålingsforretning komme i tillegg med 50% av gjeldende gebyrregulativ for oppmåling/kontorforretning

Klage

Kommunens seksjoneringsvedtak kan påklages.  Avslag på søknad om seksjonering med hjemmel i § 8 første ledd, kan likevel ikke påklages.  Klagefrist er 3 uker fra mottak av vedtaket.  Eventuell klage sendes kommunen.