Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Evakuering

Ved ras, flom, skred, ekstreme værsituasjoner, brann, radioaktivt nedfall, eksplosjonsfare, kjemikalieulykke eller andre hendelser som gjør det nødvendig å evakuere mennesker, og kanskje dyr fra avgrensede områder innen kommunen.

Ansvar for evakuering:

 • Politiet er ansvarlig for å beslutte, iverksette og lede evakueringsarbeidet i samarbeid med kriseledelsen.
 • Evakueringsledelsen er ansvarlig for å koordinere ressurser og innkvartering i samarbeid med politiet.
 • Mannskap til evakuering blir innkalt fra brannvesenet, Sivilforsvaret, forsvaret og frivillige organisasjoner (Røde Kors m.fl.).
  I alvorlige akuttsituasjoner vil skadestedslederen kunne benytte ressurs- personer blant de som skal evakueres.

Evakueringsledelsen er:

 • Kommunalsjef for oppvekst - leder
 • Kommunalsjef for helse- og omsorg – nestleder
 • Kommunalsjef samfunnsutvikling
 • Enhetsleder Familieenheten
 • Enhetsleder Fellestjenesten

Evakueringsledelsen må:

 • Skaffe oversikt over evakueringsområdet (hvem bor hvor osv.).
 • Informere de som skal evakueres om hva de skal ta med seg osv.
 • Skaffe egnet transport.
 • Sørge for at et mottaksapparat tar seg av innkvartering, forpleining osv.
 • Samle personer i egnede lokaler når innkvartering ikke kan skje direkte.
 • Registrere hvem som er innkvartert hvor, hvem flytter på egen hånd osv.
 • Kontrollere at evakueringsområdet er tomt og sette ut vaktmannskap
 • Hjelpe til med å behandle fysisk og psykisk skadde personer
 • Samarbeide med lokal redningssentral (LRS)/skadestedsleder
 • Varsle kommunen sin omsorgsberedskapsgruppe, evt. prest
 • Gi informasjon til de evakuerte, andre innbyggere, presse osv.

Ansvar for innkvartering: 
Ansvarlig leder for innkvartering, enten det gjelder evakuerte fra egen kommune eller utenfra, er kommunalsjef for oppvekst, med rektorene sitt personell som medhjelpere.

Innkvarteringsledelsen må:

 • Om mulig skaffe innkvartering hos pårørende
 • Sørge for forpleining, klær og annen nødvendig støtte/omsorg
 • Sørge for at de evakuerte får mulighet til å varsle pårørende