Privat avkjørsel fra offentlig vei

Skal du bygge eller flytte en avkjørsel fra kommunal vei, må du søke kommunen om tillatelse. Dette gjelder avkjørsel som ikke er del av en byggesak. I så fall behandles den i byggesaken. Gjelder det avkjørsel fra fylkesvei og riksvei, sender du søknad til Statens vegvesen.

Statens vegvesens Håndbok 017 stiller krav til utforming av veger og gater. Standarden som beskrives i håndboken gjelder alle offentlige veger. Enhver eiendom skal i utgangspunktet ha kjøreatkomst fra offentlig vei med én avkjørsel. Det kan unntakskvis tillates flere avkjørsler, dersom det foreligger særlige grunner.

Søknad skal inneholde:

  • Søknad om avkjøring (se skjemaer under) 
  • Situasjonskart der avkjørselen er inntegnet

Situasjonsplan kan man hente fra norgeskart.no

Byggegrense langs offentlig vei

Veglovens §29 setter krav til byggegrenser fra veier. For kommunale veier er kommunen veimyndighet og kan dispensere fra denne byggegrensen, dispensasjon forutsetter og at lovens intensjon oppfylles. 

Ved behandling av dispensasjonssøknader blir disse vurdert i forhold til intensjonen for veglovens byggegrenser. Byggegrensen skal blant annet ivareta følgende forhold:

  • Trafikksikkerhet herunder siktsoner.
  • Hensyn til effektiv drift og vedlikehold av veien.
  • Hensyn til bebyggelse med hensyn på støy og luftforurensning.
  • Eventuell fremtidig utvidelse av veien, for eksempel fortau.
  • Sikre nødvendig areal for annen teknisk infrastruktur (og vedlikehold av denne) som tilhører veien eller ligger i veiarealet, dette omfatter blant annet skilt, veilys, vann, avløp og elektrisitet.

Søknad må inneholde:

  • Søknad
  • Tegninger
  • Situasjonskart (M=1:500 eller bedre) med målsatte avstander til vei, asfaltkant og tomtegrense.

Det gjøres oppmerksom på at tillatelse til tiltak etter vegloven ikke automatisk gir kommunal tillatelse for tiltaket. Tiltaket kan være av slik art at tillatelse etter annet lovverk også kreves. Dette er søkers ansvar å undersøke.

Gravemelding – spør først, grav siden

Ved graving plikter den som er ansvarlig for å skaffe seg nødvendige opplysninger om kabler, vann- og avløpsledninger eller andre innretninger som kan bli berørt av arbeidene. Ansvarlig søker må selv innhente disse opplysningene fra de ulike instansene. Gravemeldingen skal i så måte være til hjelp for den som graver til å skaffe seg disse viktige opplysningene. 

Dersom det oppstår skade fordi graving ikke er varslet, de nødvendige påtegninger ikke er hentet inn, eller fordi graving er utført i strid med de anvisninger som er gitt i henhold til standardskjemaet, er den som graver ansvarlig og pliktig til å betale reparasjon av skaden. Han/hun er også ansvarlig for all skade som ved gravearbeidet måtte påføres området eller tredjemann.

Ved arbeid på eller nær offentlig vei er det strenge krav til løpende renhold og opprydding. Det vises i denne forbindelse til Veglovens §§ 57 og 58 og forurensningsloven §§ 28 og 37. Det gjøres spesielt oppmerksom på at dersom nevnte bestemmelser ikke blir fulgt, vil opprydding og renhold kunne skje på den ansvarlige eller eiers kostnad.

Skulle det under gravearbeider komme fram gjenstander eller andre levninger som viser eldre aktivitet i området, må arbeidet stanses og melding sendes Troms fylkeskommune v/Kulturetaten omgående, jfr kulturminneloven §8, annet ledd.