Oversiktskart Moen Olsborg

Boligtomter i Moen- og Olsborgområdet

Under finner du oversikt over ledige tomter i Takelvlia boligfelt, Olsborg sentrum og Olsborgmoen vest.

Boligfelt Kontakt

 

Takelvlia boligfelt

Målselv kommune

 

Olsborg sentrum

Målselv kommune

 

Olsborgmoen vest

Nordbohus Midt Troms AS

Kontaktperson:
Frode Berg
Mob: 951 84 554
E-post: frode.berg@nordbohus.no

 

Oversiktskart Øverbygdområdet

Boligtomter i Øverbygdområdet

Under finner du oversikt over ledige tomter i Fjellfroskhaugen boligfelt.

Boligfelt Kontakt

 

Fjellfroskhaugen

Målselv kommune

 

Oversiktskart Bardufossområdet

Boligtomter i Bardufossområdet

Under finner du oversikt over ledige tomter i Krokbekken nord, Krokbekken Panorama, Øvre Lia og Finnsund boligfelt.

Boligfelt Kontakt

 

Bratta og Tindvegen

Målselv kommune

 

Einervegen

AS Ferdighus

Kontaktperson:
Rohny Indal Larssen
Mob: 900 50 088
e-post: Rohny@ferdighus.no

 

Krokbekken nord

Byggematerialer AS

Kontaktperson:
Torstein Knutsen
Mob: 907 87 454
E-post: torstein@byggematerialer.no

 

Krokbekken Panorama

Målselv Maskin & Transport AS

Kontaktperson:
Frank Eriksen
Mob: 908 82 290
E-post: frank.eriksen@mmt-as.no

Mer info

 
Finnsund boligfelt

Målselv kommune

 

Oversiktskart Karlstadområdet

Boligtomter i Karlstad- og Rossvollområdet

Under finner du oversikt over ledige tomter på Karlstad og Rossvoll.

Boligfelt Kontakt

 

Karlstad boligfelt


Arne Lange, 9322 Karlstad
mob 958 42 641
e-post: arr-l@online.no

 
Rossvoll grendefelt


Stein Trondsen, 9322 Karlstad,
mob 908 88 988
e-post: sttr2@online.no

Feltet er videreført i kommuneplanens arealdel. Den finner du her.

gammelhaugen boligfelt2

Boligtomter i Rundhaugområdet

Det er til salgs to tomter i Gammelhaugen boligfelt. Tomtene er avmerket som nr. 12 og 14 på kartet.

Tomtene er en del av Gammelhaugen boligfelt og regulert til boligformål. Reguleringsplanen ligger i margen til høyre.

For spørsmål om tomtene ta kontakt med selger. Kontaktinformasjon finnes i tabellen nedenfor.

Navn

Adresse Telefon E-post
Christian Fredrik Petersen

Smedstadhagan 36

0376 Oslo

913 98 321 cfpeters@online.no

Kommuneplanens arealdel 2012-2025 vedtok i bestemmelsene å øke maksimal garasjestørrelser i eldre reguleringsplaner til maksimalt 70 m2.  Dette vedtaket gjelder også Gammelhaugen boligfelt.

2.2.7. Garasjer

a) Tillatt maksimal mønehøyde er 5 m over opprinnelig gjennomsnittlig terrengnivå og gesimshøyde 3,5 m over opprinnelig gjennomsnittlig terrengnivå.

b) Frittliggende garasjer skal ikke overstige 70 m2 BYA.

Jf. PBL § 11-9 nr. 5

 

 

Bestemmelsen gjelder også for eldre reguleringsplaner med mindre regulert garasjer.

Reguleringsplan kart

Reguleringsplan bestemmelser

Kjellmoen grendefelt

Boligtomter i Kjellmoen boligfelt

Kjellmoen grendefelt ble godkjent i 1985. Feltet er solvendt og med god utsikt. Forutsetningen for fradeling er tilkobling til vann og avløp og bruk av eksisterende avkjørsel.

For spørsmål om tomtene ta kontakt direkte med selger:

Navn

Adresse Telefon
Ove Knut Wang Kjellmoen, 9321 Moen 975 31 091