Sjumilssteget - Kommuneanalyse 2012

Sjumilssteget, for barn og unges beste – er et felles løft for å iverksette FNs barnekonvensjon i kommunene i Norge. Initiativtaker er Fylkesmann i Troms. Sjumilssteget hjelper kommunene med å konkretisere artiklene i barnekonvensjon, slik at disse kan brukes til å planlegge og kvalitetssikre tjenestene til barn og unge.

Sjumilssteget er en modell som skal sikre bedre etterlevelse av FNs barnekonvensjon i kommunene. Modellen tar utgangspunkt i de råd og veiledningsoppgavene som ligger til fylkesmannsembetene, og inviterer kommunene til å gjennomføre en egenanalyse av kommunenes samlede tjenester til barn og unge.

Resultatene av analysen skal kommunene bruke til å iverksette tiltak som sikrer bedre etterlevelse av FNs barnekonvensjon. På denne måten er barnekonvensjonen et instrument som kan benyttes i kommunal planlegging for barn generelt, men også for barn som har særlige behov.

Det finnes 42 artikler i FNs barnekonvensjon, se link: http://www.barneombudet.no/barnekonvensjonen/

På bakgrunn av dette har fylkesmann i Troms dannet 7 steg:

Steg 1, Medbestemmelse:

Alle barn har en generell rett til å bli hørt og deres synspunkter skal tas med i vurderingen ut fra barnets alder og modenhet. Dette gjelder også i enkeltsaker der for eksempel kommunen behandler en sak som direkte angår barnet.

Steg 2, God omsorg:

Barnets foreldre har rett og plikt til å sørge for barnas oppdragelse og utvikling. Offentlige myndigheter skal bistå foreldrene for å sikre at barna får god omsorg.

Steg 3, Særskilt vern og støtte:

Alle barn som ikke kan bo i sitt familiemiljø har rett til særlig beskyttelse og et alternativt omsorgstilbud

Steg 4, Vern mot overgrep:

Alle barn som bor hjemme, skal ha rett til samfunnets beskyttelse mot vold og overgrep. Dette innebærer ordninger som sikrer nødvendig støtte til barnet og omsorgshaver, samt ordninger som sikrer forebygging, behandling og evt behandling av saker i retten.

Steg 5, Fullverdig liv:

Alle barn som har nedsatt funksjonsevne, har rett til særlig omsorg og et fullverdig og anstendig liv. Tilbud skal innrettes slik at barna får adgang til tiltak som må til for å fremme sosial integrering og personlig utvikling.

Steg 6, God helse:

Alle barn har rett til den høyest oppnåelige helsestandard og behandlingstilbud og rehabillitering. Det skal treffes særlige tiltak for å sikre dette ved å sikre nødvendig helsehjelp og helseomsorg og ved ulike forebyggende tiltak med vekt på primærhelsetjenesten

Steg 7, God utdanning:

Alle barn har rett til obligatorisk og gratis grunnutdanning. Videregående utdanning skal gjøres tilgjengelig og oppnåelig for ethvert barn. Høyere utdanning skal gjøres tilgjengelig og oppnåelig på grunnlag av den enkeltes evner. Barnas utdanning skal ta hensyn til barnets personlighet, respekt for menneskerettighetene, respekt for foreldrene. Utdanningen skal også forberede barnet på et ansvarlig liv i et fritt samfunn.

Fylkesmann i Troms har en egen hjemmeside for sjumilssteget; http://www.sjumilssteget.no/

Barn og unges medvirkning

Sjumilssteget har et særlig fokus på at barn og unges stemme skal høres når framtidas lokalsamfunn skal formes. Dette forplikter fylkesmannsembetene til å sette barn og unge på dagsordenen, og til å invitere barn og unge med på sentrale arenaer hvor ledere og ansatte i kommunene møter. Sjumilssteget legger opp til et samarbeid med Ungdommens fylkesråd, kommunale ungdomsråd, barnas kommunestyrer og ungdommens kulturmønstring (UKM).

Målselv kommune har opprettet Barne- og ungdomsråd, BUR våren 2012. Medlemmene i BUR er 2 elver fra hvert elevråd ved hver skole i Målselv kommune, inkludert private skoler og videregående skole. Det dannes et eget styre for BUR hver høst. Styret planlegger og leder møtene i BUR. Ordfører skal være tilstede i møtene, slik at ordførere får god kjennskap til hva barn og unge i Målselv Kommune er opptatt av.

Det tverrfaglige møtet

  • ”Det tverrfaglige møtet” - er et samarbeidsforum hvor representanter for ulike tjenester for barn og unge møtes annenhver måned. Det er tverrfaglige møter på hver skole og barnehage i kommunen. Det er faste deltagere bestående av representanter fra skole/barnehage, helsesøster, PPT og barneverntjenesten.

Hva er det tverrfaglige møte?

  • Det er en møteplass for tverrfaglig samarbeid og samhandling til beste for barn og unge i Målselv.