Strategi og retningslinjer for bruk av midlene

Kommunen har i samarbeid med faglagene i landbruket utarbeidet Strategi for bruk av SMIL-midlene for perioden 2022 – 2025. Sist endret i Plan- og næringsutvalget 17.01.2023 i sak 3/2023.

Følgende skal prioriteres:

1. Planlegging og tilretteleggingsprosjekter

 • Planlegging, organisering og prosjektarbeid
 • forprosjekter

2. Kulturlandskapstiltak

 • ta i bruk gammel kulturmark
 • rydde og fjerne gamle gjerder, skrot og søppelfyllinger i landbrukets kulturlandskap
 • tilrettelegge for allmennheten
 • sikre/øke biologisk mangfold
 • ivareta kulturminner og kulturmiljøer inkludert restaurering av freda og verneverdige bygninger

3. Forurensningstiltak

 • utbedring og supplering av hydrotekniske anlegg
 • fangdammer, andre økologiske rensetiltak og miljøplantinger
 • tiltak som reduserer risiko for tap av plantevernmidler
 • legge om fra drift med åpen åker til mer miljøvennlig og ekstensiv planteproduksjon på spesielt erosjonsutsatte arealer
 • særskilte bygningsmessige miljøtiltak i eller i tilknytning til eksisterende driftsbygning eller driftsopplegg

Søknadsfrist 1. juni.

Hvordan søke?

Søknadsskjema, forskrift og mer informasjon finner du på Landbruksdirektoratets nettside.