Terrenginngrep

Ved terrenginngrep i forurenset grunn økes risikoen for at forurensningen sprer seg og at mennesker blir eksponert for forurensning.

Skal det utføres terrenginngrep der hvor det har vært virksomhet som kan ha forurenset grunnen, det finnes tilkjørte forurensede masser eller det av andre årsaker er grunn til å tro at det er forurenset grunn skal det utarbeides en tiltaksplan som skal godkjennes av kommunen før tiltaket settes i gang.

Hvis det oppdages forurensning i grunnen eller det oppstår mistanke om forurensning etter at terrenginngrepet er igangsatt skal alt arbeid som kan utløse en spredningsfare straks stanses.

Regelverk og krav til tiltaksplan

Regelverk for graving i forurenset grunn og krav til innhold i tiltaksplan finnes i Forurensningsforskriftens kapittel 2.

 

Tiltaksplan sendes til postmottak@malselv.kommune.no sammen med eventuell søknad etter plan- og bygningsloven.