Betaling av skatt

Skattebetaling

Beregn selv Kid-nummer til terminnbetalingene. Du trenger Kid-nummer til innbetaling av arbeidsgiveravgift, forskuddstrekk, utleggstrekk, tilleggsforskudd, restskatt og forskuddsskatt.

Kontantinnbetaling av skatt

Det er ikke lenger anledning å betale inn skatt i kontanter til Skatteoppkreveren.  Kommunens betalingsterminal kan fortsatt benyttes ved innbetaling av skatt.

Innbetaling av skatt fra utlandet

Vår bankforbindelse er Nordea Bank Norge ASA, Cash Management, Postboks 1166 Sentrum, 0107 OSLO

Swiftadresse: NDEANOKK IBAN: NO9863450719244 NB! Påse at beløpet sendes uavkortet til vår bankkonto.

Arbeidsgiver

En arbeidsgiver er en som tilbyr ytelser i form av lønn til en person som er engasjert for å utføre arbeid. Dette gjelder også et enkeltstående oppdrag eller et spesielt arbeid selv om det ikke er tale om noen tilsetningsforhold. Dette kan være gjennom en bedrift eller privat.

Mer informasjon finner du på skattetatens hjemmeside under Bedrift og organisasjon

Kontonummeret til skatteoppkreveren i Målselv kommune er : 6345 07 19244

Organisasjoner og lag

En ideell organisasjon er et lag, en forening eller et selskap som ikke har erverv som formål. Dette kan eksempelvis være humanitære og kristelige organisasjoner, idrettslag, veldedige eller allmennyttige organisasjoner, musikkorps eller andre organisasjoner som ikke arbeider for økonomisk vinning. Unntak er arbeids-, yrkes- og næringslivsorganisasjoner som fagforeninger, studentsamskipnader, vitenskapelige organisasjoner o.l.

For detaljert informasjon se skatteetaten.no

Personlig næringsdrivende

Personlig næringsdrivende (enkeltpersonsforetak) er en organisasjonsform der en fysisk person, står ansvarlig for en næringsvirksomhet. Det betyr at vedkommende har fullt økonomisk ansvar for virksomhetens formue og gjeld.

Eieren bestemmer alt i foretaket og det er ikke gitt særskilte regler eller egen lov om enkeltpersonforetak. Dersom virksomheten har over 30 ansatte er det egne regler.

Eieren må være myndig, men trenger ikke å være bosatt i riket, selv om foretaket må ha adresse i Norge. Eieren av et enkeltpersonforetak plikter ikke å skyte inn kapital i virksomheten siden vedkommende uansett står personlig ansvarlig.

Skattemessig lignes virksomheten i enkeltpersonforetak sammen med eieren personlig. Dette betyr at nettooverskuddet er skattepliktig (eller nettotapet fradragsberettiget) sammen med eierens øvrige inntekter, for eksempel lønnsinntekter.

Alle enkeltpersonforetak kan registrere seg gratis i Enhetsregisteret. De har også rett til å registrere seg i Foretaksregisteret, men det koster penger. Dersom enkeltpersonforetaket har minst fem ansatte eller driver varehandel, er det registreringsplikt i Foretaksregisteret.

 

Personlig skattyter

Personlige skattytere er en fysisk person som er skattepliktig på grunn av trygdeutbetaling, lønnsinntekt, næringsinntekt, kapitalinntekt eller formue. Skatteplikten kan også oppstå ved gevinst ved salg av feks fast eiendom. Skatten innbetales ved forskuddstrekk i lønns/trygdeutbetalinger eller ved utskrevet forskuddsskatt.

De fleste lønnstakerer og pensjonister får skatteoppgjøret i juni. Øvrige skatteytere får oppgjøret i perioden august - oktober. Verken skattekontoret eller skatteoppkreveren vil kunne si nøyaktig når ditt skatteoppgjør vil være klart. Skatteoppgjørene kommer fortløpende etter hvert som skattekontoret ferdigbehandler skattemeldingene.

I lenken til høyre finner du informasjon om skatteoppgjøret og hva du skal gjøre dersom skatteoppgjøret ikke er riktig. Videre finner du informasjon om utbetaling av tilgodebeløp, betaling av restskatt, samt betaling og endring av utskrevet forskuddsskatt.

Spørsmål vedrørende skatt rettes til skatteoppkreveren i Målselv kommune.

Spørsmål om poster på skattemeldingen må rettes til Skatteetaten tlf. 800 800 00.

Upersonlige skattytere (aksjeselskap)

Aksjeselskap
Aksjeselskap er en selskapsform der eier/eierne er ansvarlig for sin del av innskudd aksjekapital. Kravet til aksjekapital er nå kr 30.000 der stiftelseskostander er inkludert. Det kan være bare en aksjonær i et aksjeselskap, men aksjelovens regler om generalforsamling mv må følges.

Forskuddsskatt og restskatt
Skatten består av forskuddsskatt og restskatt.

Forskuddsskatt
Forskuddsskatt er den delen av skatten som selskapet skal betale før likninga er foretatt. Forskuddsskatt blir skrevet ut av skattekontoret på grunnlag av likningsopplysninger fra foregående år.

Forskuddsskatteseddel, hvor det går fram hvor mye som skal betales i forskuddsskatt, blir sendt ut fra skattekontoret i januar, året etter inntektsåret. Forfall på forskuddsskatten er 15. februar og 15. april.

Restskatt
Restskatt er differansen mellom utlignet skatt og utskrevet forskuddsskatt. Hvor mye som eventuelt skal betales i restskatt vil framkomme av skatteoppgjøret for det aktuelle inntektsåret. Skatteoppgjøret sendes ut fra skatteoppkreverkontoret.

For å unngå rentetillegg må hele beløpet som blir beregnet ved ligning for inntektsåret være innbetalt som forskuddsskatt eller som tillegg til forskuddsskatten innen 31.mai i avregningsåret.

Har du spørsmål vedr skattetrekksmelding (skattekort) eller skattemelding (selvangivelse)?

Kontakt: Skatteetaten på telefon 800 800 00. Endring/bestilling av skattekort kan gjøres på skatteetaten sine nettsider, www.skatteetaten.no. Fra 01.01.2019 er skatteetaten omorganisert. Etaten er nå delt i divisjoner og er landsdekkende.
Skattetatens postadresse er: Skatteetaten, Postboks 9200, Grønland, 0134 Oslo

Forfall
Restskatten skal betales tre uker etter at skatteoppgjøret er sendt ut til skattyter, likevel tidligst 20.august. Restskatt over kr 1000 betales i to terminer. Andre termin forfaller fem uker etter første forfall. Du får betalingsinformasjon via Altinn, eller betalingskort i posten dersom du ikke er digital bruker.

Tilleggsforskudd

For å unngå renter på restskatt kan du betale inn tilleggsforskudd innen 31. mai i ligningsåret (det året skatteoppgjøret er ferdig).

Har du spørsmål om betaling av restskatt?
Dersom du ikke kan betale restskatten ved forfall er det viktig at du tar kontakt med skatteoppkreveren.

Dersom du tidlig blir klar over at du ikke klarer å betale restskatt ved forfall, bør du starte innbetalingen umiddelbart og ikke vente til forfall. Du kan da betale inn etterhvert som du har midler å avse.  På denne måten kan du unngå forsinkelsesrenter som påløper etter forfall, og evt innfordringstiltak som utleggstrekk og utleggsforretning. Informasjon om kontonummer og KID finner du på skattemeldingen (selvangivelsen).

Penger til gode? Har du penger til gode ved skatteoppgjøret vil du normalt få disse inn på konto kort tid etter at ligningen er lagt ut. Dersom du har bankkonto, vil det på den forhåndsutfylte skattemeldingen være foreslått et kontonummer som benyttes ved utbetaling av evt tilgodebeløp. Det er viktig at du sjekker dette.