Søknadspliktige tiltak

Dette er tiltak som krever tillatelse etter plan- og bygningsloven og evt. etter jordloven, før oppmålingsavdelingen kan gjennomføre oppmålingsforretning. Landmåler får oversendt vedtaket fra deling saksbehandler. Rekvirenten skulle ta kontakt med landmåler ang. oppmålingsdato. 

Mer om søknadspliktige tiltak

 

Ikke søknadspliktige tiltak

Dette er tiltak som ikke krever tillatelse, og som derfor ikke skal behandles etter plan- og bygningsloven. Rekvisisjon sendes direkte til landmåler. De mest vanlige sakstypene er listet nedenfor.

Klarlegging av eksisterende grense der grensen ikke tidligere er koordinatbestemt

Fram til 1980 ble nye tomter utenfor tettbebygde strøk opprettet ved skylddelingsforretning. Denne har en grensebeskrivelse (tekst), uten tilknytning til noe kart. Det finns derfor mange eiendommer som er dårlig eller feil gjengitt i kartet, og noen mangler helt – «sirkeleiendommer». En klarlegging av eiendomsgrensene vil ha skylddelingsforretningens grensebeskrivelse som utgangspunkt.

Rekvisisjon skjema

Nymerking av eksisterende grenser / Klarlegging av eksisterende grense der grensen tidligere er koordinatbestemt ved oppmålingsforretning

Eiendommer opprettet etter 1980 er normalt målt i marka med kikkert eller GPS. Eldre eiendommer kan også ha nøyaktig kartfestede grenser etter tidligere gjennomført oppmåling. Grensepunktenes plassering kan for slike eiendommer normalt påvises uavhengig av om grensemerkene fortsatt står i marka.

Rekvisisjonskjema

Grensejustering

Hovedregelen er at arealet som skal justeres må være mindre enn 5 % av den minste eiendommens areal, og maks 500 m2. Verdien av arealet må være mindre enn folketrygdens grunnbeløp. En grensejustering skal ikke tinglyses, og areal- og verdigrensene er satt blant annet for å ivareta evnt. kreditorers interesser. Oppmålingsforretningen må bli rekvirert av begge eier(ne) av eiendommene involvert i saken.
Større arealer kan overføres ved fradeling og sammenslåing eller ved arealoverføring.

Rekvisisjon skjema

Sammenslåing

Krav om sammenslåing av to eller flere eiendommer sendes på eget skjema. Eiendommene som skal sammenslås må ha samme hjemmelsforhold, og ikke ha pengeheftelser som fører til prioritetskollisjon. Det anbefales å ta kontakt med aktuell bank for å få nærmere opplysninger om dette. Der det er opprettet en ny eiendom som tilleggsareal til en annen eiendom, vil en gjennomgang av dette alltid være nødvendig. Hovedregelen er ellers at eiendommer som sammenslås skal utgjøre et sammenhengende areal. Det er kommunen som besørger tinglysing av sammenslåingen. Dette blir ikke fakturert.

Krav skjema

Retting av feil i matrikkelkartet

Det er ulike grunner til at det er feil og mangler i matrikkelkartet (eiendomskartet), se f. eks. ovenfor under "klarlegging av eksisterende grenser". Feil kan i en del tilfeller rettes i kartet uten at det gjennomføres oppmålingsforretning. Berørte grunneiere signerer da på en enighetsprotokoll, som sendes kommune. Lever protokollen sammen med et kartvedlegg med entydig markering av hva som skal rettes, og dokumentasjon i form av f. eks en skylddelingsforretning. Matrikkelansvar person kan da foreta retting i kartet rett på skjerm. Kvaliteten på slike grenser blir selvsagt kodet svært lavt sammenlignet med innmålte grenser, og arbeidet faktureres ikke.

Protokoll for retting av matrikkelkart uten oppmåling