Alle kommunale veteranplaner

Her finner du link til alle kommunale veteranspaner som er gjort tilgjengelig. 

Veteranarbeid i Forsvaret

Nettsider:

«Forsvarets åpne dør» er et tilbud til alle veteraner og deres familier. Her kan man få svar på spørsmål om dekorasjoner, dokumentasjon og internasjonale operasjoner, samt råd og veiledning om Forsvarets og samfunnets ulike tilbud til veteraner – uavhengig av når og hvor tjenesten var.

Åpen dør består av et tverrfaglig team med både militært og sivilt ansatte. Teamet har lang erfaring med å gi råd og veiledning til veteraner og deres familier. De fleste i dette teamet er også selv veteraner fra internasjonale operasjoner. Kontakt: veteraner@mil.no eller tlf 800 85 000 (kl. 0800-1500 på hverdager).  

Veteran organisasjoner

NVIO - Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner.

 • NVIO er Norges største interesseorganisasjon for militært personell som har deltatt i internasjonale operasjoner – og deres pårørende. 

  • Avdeling Troms: Leder Einar Ulleberg

   • Mobil: 47 97 70 60

   • Mail: troms@nvio.no

  • www.kameratstøtte.no - En nettbasert veiledningstjeneste for veteraner og familien, drevet av NVIO og Mental Helse.

   Kameratstøttetelefonen (NVIO) 800 48 500 - En landsdekkende, døgnbemannet hjelpetelefon hvor du får snakke med en som har tjenestegjort utenlands. Du kan være anonym.  


Veteranforbundet SIOPS - Skadde i internasjonale operasjoner:

 • Bistår veteraner og deres familier med oppfølging og veiledning i møte med det offentlige.  

 • Tlf. nr.: 22 69 56 50Brigadeveteranforbundet:

 • Midt-Troms brigadeveteranforening, leder Tommy Sarnes, mobil: 91 11 95 21
 • Generalsekretær brigadeveteranforbundet, Bjørnar Nicolaisen, mobil: 400 29 914


Veteran møter veteran.

Andre nyttige nettsteder

NAV - Råd og veiledning for veteraner

 • Kompetansemiljøet for veteransaker NAV Elverum (Råd og veiledning for veteraner) har ansvar for at personer som har tjenestegjort i internasjonale operasjoner for Norge får god oppfølging i NAV. Derfor er det opprettet et eget kompetansemiljø for veteransaker ved NAV Elverum.

  Du kan kontakte kompetansemiljøet på Elverum direkte dersom du er veteran og ønsker informasjon og veiledning. Kompetansemiljøet bistår også andre NAV-kontor og Forsvaret i spørsmål knyttet til veteransaker. For mer informasjon og kontakt: NAV Elverum


RVTS - Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging

 • RVTS er en ressurs for deg som i ditt arbeid møter mennesker som blant annet er berørt av traumatisk stress, selvmordsproblematikk og vold.RVTS`ene bidrar til kompetanseheving, blant annet gjennom kurspakker, veiledning og nettverksarbeid på tvers av sektorer, etater og forvaltningsnivåer.


BUFDIR - Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet.

Familievernkontoret Innlandet Øst, avdeling Hamar gir et tilbud til veteraner og veteranfamilier som har behov for veiledning i forbindelse med tjenestegjøring før, under eller etter en internasjonal operasjon. Avdelingen har et særskilt ansvar for å bidra til kompetanseheving av andre familievernkontorer vedrørende spesielle utfordringer tilknyttet veteranfamilier. For mer informasjon og kontakt: Familievernet sitt tilbud til veteranfamilier


SPK - Statens pensjonskasse.


Helsedirektoratet.

Nyttige telefonnummer

Målselv kommune: sentralbordnummer 77 83 77 00


Informasjon om legetjenesten i Måselv kommune:

 • Andslimoen legetjeneste: Tlf. nr.: 77 83 25 00
 • Øverbygd legetjeneste: Tlf. nr.: 77 83 26 00
 • Interkommunal legevakt: Tlf. nr.: 116117


Psykisk helsetjeneste

 • Hovedtelefon Rus- og psykisk helsetjeneste: Avdelingsleder Gørill Traasdahl tlf. 415 29 699


Veterankontakt i Målselv kommune: 

 • Atle Andreassen, tlf. nr.: 480 27 274


Skole og barnehage:


NAV: tlf. nr.: 55 55 33 33
 

NAV avdeling Elverum (landsdekkende for veteransaker):


BUF etat region Nord (Nordland, Troms og Finnmark):


RVTS – Nord: