Prosjektmandat

Strukturell utredning med følgende mandat:

Utrede fremtidig organisering og strukturell oppbygging og mulig økonomisk innsparing innenfor helse-og omsorgstjenestene i Målselv kommune.

Prosjektet skal analysere og gi råd om behov for fremtidig kapasitet i tjenestetilbudet (jfr. omsorgstrappa).

På bakgrunn av evaluering av tjenestetilbud, tjenestekvalitet, koordinering, helhetlige og like tjenester skal gruppens arbeid munne ut i en strategi for å implementere organisasjonsendringer og tjenesteutvikling.

Utrede økonomiske konsekvenser ved å etablere legevakt tilknyttet kraftsenteret for helse på Andslimoen, alene eller i samarbeid med andre kommuner og Forsvaret.

Mål for prosjektet

Legge grunnlaget for fremtidig drift av og tjenesteprofil for helse –og omsorgstjenesten i Målselv kommune innenfor økonomiske –og personellmessige ressurser.

 • Få et felles bilde av helhet og utfordringer
 • Få forståelse for de viktigste samarbeids-linjene
 • Få kunnskap om kommunens verdigrunnlag
 • Sette brukerens/pasientens behov i sentrum
 • Utarbeide forslag til forbedring av Helse-og omsorgstjenestene i Målselv kommune

Dette skal gjøres gjennom å:

 • Å utrede hvordan omsorgstrappa tas i bruk slik at kommunen styrker hjemmebaserte tjenester og heldøgns omsorg utenfor institusjon med mål om riktig og bærekraftig bruk av institusjonsplassene i kommunen.
 • Ta i bruk omsorgstrappen med tanke på riktig dimensjonering av tjenester.
 • Utrede dimensjonering av omsorgsboliger.
 • Forebygge gjennom aktivitet, dagsenter og frivillighet. Vurdere hvor og hvordan et bedre og samordnet tilbud kan bygges opp for alle brukergrupper i kommunen.
 • Forebyggende helsearbeid gjennom hele livsløpet for innbyggerne i Målselv kommune.
 • Samordne saksbehandling, tildeling og koordinering med mål om å få god styring på tjenesteutvikling og prioriteringer for like tjenester.
 • Samarbeid, tverrfaglighet og bruk av kompetanse. Bruke kompetanse komplementært og på tvers på rett måte basert på brukernes behov slik at omsorgstrappen fungerer godt.
 • Vurdere tiltak og strategi vedr rekruttering for få inn og beholde kvalifisere personell samt utarbeide en samlet tiltaksstrategi.
 • Utrede hvorfor Målselv kommune drifter dyrere enn andre kommuner.
 • Utrede hvilket handlingsrom som finnes økonomisk og personellmessig.
 • Utarbeide alternative turnuser for Målselv helsetun og Fagerli miljøarbeidertjeneste.
 • Utrede om organiseringen er hensiktsmessig –vurdere nye måter å gjøre ting på.
 • Utrede økonomiske konsekvenser av å etablere egen legevakt på Andslimoen, alene eller i samarbeid med andre kommuner og Forsvaret.
 • Rullere Kommunedelplan helse og omsorg for Målselv kommune 2017 -2029.