Søknad om helse- og omsorgstjenester

Målselv Kommune har en Koordinerende Enhet som mottar og behandler søknader om helse- og omsorgstjenester i kommunen, jmf helse- og omsorgstjenesteloven §3-2, § 3-6, § 3-8, § 7-1 og § 7-2 og § 7-2a.

Formål for koordinerende enhet:

  • Bidra til å sikre helhetlige tilbud til pasienter og brukere med behov for langvarige og koordinerte tjenester fra flere fagområder, nivåer og sektorer.
  • Være mottaker og behandlende instans av søknader om støttekontakt, omsorgsstønad, omsorgsbolig, sykehjemsplass, avlastning, brukerstyrt personlig assistanse, individuell plan og oppnevning av koordinator.

Søknad sendes til:

Målselv kommune v/Koordinerende enhet
Mellombygdveien 216
9321 MOEN

Rehabilitering - koordinerende enhet

Rehabilitering og habilitering retter seg mot personer som har behov for langvarige og sammensatte tjenester.

Rehabilitering er en tidsavgrenset prosess med klare mål for å oppnå best mulig funksjons- og mestringsevne og derigjennom størst mulig grad av selvstendighet. I rehabiliteringsarbeidet er flere aktører involvert for å gi nødvendig bistand til at brukeren får utnyttet eget potensiale mot de målene som er satt.

Målselv kommune har en koordinerende enhet som er kommunens faste adresse for habilitering og rehabilitering og kontaktinstans for 2. og 3. linjetjenesten.
Koordinerende enhet mottar og registrerer henvendelser på brukere med rehabiliteringsbehov. Når de får en henvendelse - tar de kontakt med bruker og får et bilde av situasjonen - samt drar inn aktuell fagkompetanse som kan bistå i brukerens rehabiliteringsbehov. Søknader om individuell plan skal også sendes koordinerende enhet.

Søknadsskjema helse- og omsorgstjenester PDF document ODT document