Målselv kommune har et overordna mål om å plante 1600 dekar/år, jf Tiltaksstrategier for skogbruket Målselv kommune 2020 – 2024.

Målselv kommune organiserer plantingen fra befaring til sluttoppgjør.
Skogplanting kan bestilles ved å kontakte skogmester eller sende inn plantebestillingsskjema.
Tilskuddssats er 70% av totale kostnader, resterende dekkes med skogfond og egeninnsats.

Foryngelsesplikt
Som skogeier har du ansvaret for å legge tilrette for at ny skog skal vokse opp etter avsluttet hogst, jf skogbruksloven § 6. Det stilles krav til tetthet og produksjonsevne på den nye skogen og at denne skal være tilfredsstillende innen 3 år etter hogsten er avsluttet. For å få opp ny skog med tilfredsstillende tetthet skal det være sammenheng mellom valgt hogstform og foryngelsesmetode.
Dersom foryngelsen skal skje ved planting er det normalt et krav om å utføre plantingen innen 3 år.

Foryngelse av ny skog er et viktig tiltak for å opprettholde en bærekraftig forvaltning av skogressursene.