Fysioterapeuter jobber med kropp og bevegelse for å fremme god helse. En fysioterapeut forebygger og behandler skader og sykdommer som gir smerter og/eller nedsatt funksjon i muskel- og skjelettsystemet. Behandling er basert på undersøkelse og vurdering av pasientens problem og hva pasienten selv ønsker hjelp til. Målet er at pasienten skal utvikle, gjenvinne eller holde ved like funksjonsevnen, utnytte egne ressurser og bidra aktivt i å bedre egen helse.
Fysioterapeutene jobber med folk i alle aldersgrupper. Eksempler på problemstillinger er smerter i muskel-/skjelettsystemet, akutte skader, opptrening etter operasjoner, nevrologiske lidelser, sirkulasjon/lymfødem m.m Vi jobber også med folk som har funksjonsnedsettelser pga sykdom, skade eller alder –  samt barn  med motoriske vansker.
I perioder har vi også ulike gruppetilbud.
 
Alle må betale egenandel for behandling hos fysioterapeut. Barn under 16 år og personer med yrkesskade er fritatt for egenandel. Egenandelstaket er felles med lege,  
 
Fysioterapeut kan kontaktes direkte uten henvisning fra lege.

 

Ergoterapeuter bidrar til å finne løsninger dersom det oppstår et gap mellom en persons helse og hverdagens krav, og jobber for å gi muligheten til å leve et aktivt liv. Ergoterapeuten jobber med mennesker i alle aldre, og kartlegger hva som hindrer eller fremmer deltakelse i hverdagsaktiviteter slik at du skal kunne være mest mulig aktiv i lek, læring, arbeid og hverdagen for øvrig. En ergoterapeut fokuserer på hva som er viktig i livet til den personen som skal hjelpes.

En ergoterapeut kan blant annet bidra med kartlegging av menneskers ønsker for eget liv, gi råd for hvordan aktiviteter kan utføres for å fremme mestring og helse, og planlegging, utforming og tilrettelegging av omgivelser.

I samarbeid med ergoterapeuten utarbeides det mål for å mestre aktivitet i ulike omgivelser.