Brannstasjoner

Brannberedskap og forebyggende arbeid i Målselv utføres av Øverbygd brannstasjon som er kommunal og Bardufoss brannstasjon som eies av forsvaret. 

Brann meldes på telefon: 110

For andre henvendelser til brannvesenet se kontaktinformasjon til høyre. 

Håndtering og oppbevaring av eksplosjonsfarlig stoff

Håndtering av eksplosiv vare reguleres av brann- og eksplosjonsvernloven og forskrift om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff. Sentrale hensyn bak regelverket er å sikre en forsvarlig håndtering av eksplosivene, at sikkerheten til omgivelsene og tredjeperson ivaretas, samt at eksplosivene ikke kommer på avveie eller i urette hender.

Den som vil kjøpe eksplosiv vare må ha særskilt tillatelse fra DSB i henhold til kapittel 8 i eksplosivforskriften.

Tillatelse kan bare gis til den som har behov for eksplosiv vare og som ellers har nødvendig kompetanse og anses skikket.

Med eksplosiv vare menes varer klassifisert under hovedslagene sprengstoff, krutt, tennmidler, ammunisjon og pyroteknisk vare inkludert fyrverkeri.

Tillatelse til erverv av sprengstoff, krutt og tennmidler kan bare gis til en virksomhet som har behov for slik vare for å utføre sprengningsarbeider. På tillatelsen skal det navngis hvem som på virksomhetens vegne kan rekvirere og motta eksplosiv vare. Vedkommende må ikke nødvendigvis være innehaver av et sprengningssertifikat. Navngitt person må legge frem en tilfredsstillende politiattest som ikke er eldre enn tre måneder. Politiattesten vil bli makulert når søknaden er ferdig behandlet.

Den enkelte søker skal ved hjelp av nettportalen Altinn, www.altinn.no, sende søknader elektronisk til DSB.

Erverv som ikke krever tillatelse fra DSB

Politiet kan gi tillatelse til erverve inntil 3 kg svartkrutt og inntil 5 kg røyksvakt krutt t il den som innehar våpenkort eller kan dokumentere medlemskap i en godkjent skytter- eller samlerorganisasjon.

Det kreves ikke tillatelse fra DSB for erverv av ammunisjon etter bestemmelsene i lov 9. juni 1961 nr. 1 om skytevåpen og ammunisjon m.v.

Brenning av bål

I Norge må alle vise aktsomhet og opptre på en slik måte at brann ikke oppstår. Dette gjelder alle, hele tiden og over alt.

I tillegg har vi et generelt bålforbud fra 15. april til 15. september hvor det er forbudt å tenne opp bål og grill i, eller i nærheten av, skog og annen utmark. Brannvesenet kan likevel gi tillatelse til å tenne bål, hvis du søker om dette. For spørsmål i forbindelse med søknad om å tenne bål ta kontakt med Brannsjef i Målselv kommune. 

For mer informasjon om brenning av bål se DSBs sider