Detaljregulering for NVE steinbrudd

Konsulentfirmaet Henning Larsen er leid inn av NVE for å utarbeide reguleringsplan for eksisterende steinbrudd ved Elverum.

Frist for innspill til planarbeidet er 21.10.2023. Eventuelle innspill til varsel om oppstart sendes skriftlig til Henning Larsen, postboks 1077, 9503 Alta eller på e-post til alta@ramboll.no. 

Varslingsbrevet finner du her

Planinitiativet finner du her

Referat fra oppstartsmøte finner du her

 

Detaljregulering for Synergiparken i Målselv

Det meldes oppstart av privat detaljreguleringsplan for Synergiparken i Målselv kommune. Planen omfattes av forskrift om konsekvensutredning og planprogram er utarbeidet. Planprogrammet synliggjør temaer i planarbeidet og opplegg for medvirkning. 

Eventuelle innspill til varsel om oppstart sendes skriftlig til Fjellforsk AS v/ ARne Rydningen, Wanny Wolstadsveg 129, 9013 Tromsø eller på e-post til arne.rydningen2@gmail.com innen 18.02.22.

Oppstartsvarselet kan du lese her.

Forslag til planprogram kan du lese her.

Referat fra planoppstartsmøte kan du lese her

Vedlegg 1 til referatet finner du her.

Vedlegg 2 til referatet finner du her.

Adresselista kan du lese her.

 

 

Detaljregulering Rustahøgda, planident 19242018003

Målselv kommune melder oppstart for arbeid med detaljregulering av Rustahøgda. Formålet med planarbeidet er å sikre en god fremtidig arealbruk på området med hensyn til trafikksikkerhet og universell utforming, tilgang til ulike anlegg, areal til nye aktiviteter, parkeringsløsninger, busstopp og tilrettelegging av uteområder for egenorganiserte aktiviteter og møteplasser.

Gjeldende reguleringsplan for Rustahøgda ble vedtatt i 1998. Siden den gang er det gitt en del dispensasjoner fra planen og det har skjedd store endringer på området. Arbeid med ny reguleringsplan skal sikre god prosess før det gjøres endelig vedtak om arealbruken på området. Arbeidet skal gjennomføres i henhold til plan og bygningslovens kapittel 12, som detaljregulering jfr. §12-3.