Detaljregulering Rostad Hyttfelt

I samsvar med §12-8 i Plan- og bygningsloven meldes det om oppstart av arbeid med detaljregulering. Formålet med arbeidet er å fortette med ytterligere 8 tomter i eksisterende hyttefelt ved Lille Rostavatn.

Frist for å komme med merknader til varsel om oppstart er 15. juni 2021. Merknader sendes skriftlig til plankonsulent på adressen: Arkitekt Kjersti Jenssen AS, Alapmoveien 583, 9334 Øverbygd eller via e-post kjersti@kjerark.no. Nærmere opplysninger kan avklares på tlf. 954 54 577.

Oppstartsvarselet kan du lese her.

Detaljregulering Grindjordshaugen boligfelt i Øverbygd

De varsles oppstart av Detaljregulering Grindjordshaugen boligfelt i Øverbygd, del av Gnr. 82 Bnr. 9. Formålet med reguleringen er å tilrettelegge for boligbebyggelse.

Frist for å komme med merknader til varsel om oppstart er 20. mai 2019. Merknader sendes skriftlig til plankonsulent på adressen: Arkitekt Kjersti Jenssen AS, Alapmoveien 583, 9334 Øverbygd eller via e-post kjersti@kjerark.no. Nærmere opplysninger kan avklares på tlf. 954 54 577.

Her ligger melding om oppstart.

Detaljregulering Rustahøgda, planident 19242018003

Målselv kommune melder oppstart for arbeid med detaljregulering av Rustahøgda. Formålet med planarbeidet er å sikre en god fremtidig arealbruk på området med hensyn til trafikksikkerhet og universell utforming, tilgang til ulike anlegg, areal til nye aktiviteter, parkeringsløsninger, busstopp og tilrettelegging av uteområder for egenorganiserte aktiviteter og møteplasser.

Gjeldende reguleringsplan for Rustahøgda ble vedtatt i 1998. Siden den gang er det gitt en del dispensasjoner fra planen og det har skjedd store endringer på området. Arbeid med ny reguleringsplan skal sikre god prosess før det gjøres endelig vedtak om arealbruken på området. Arbeidet skal gjennomføres i henhold til plan og bygningslovens kapittel 12, som detaljregulering jfr. §12-3.

Detaljregulering E6 Buktamoen- Olsborg med ny kryssløsning fv. 854

Statens vegvesen skal i samarbeid med Troms fylkeskommune og Målselv kommune utarbeide en detaljreguleringsplan for E6 Buktamoen–Olsborg.

Planen skal legge til rette for bedre trafikale forhold langs E6 gjennom avklaring av framtidige kryssløsninger med fv. 854 og fv. 855, samt bedre løsninger for adkomst til eksisterende boligbebyggelse, gang og sykkeltrafikk og kollektiv.

Det skal tilrettelegges for sentrumsutvikling på Olsborg gjennom avklaring av arealbruk, adkomster og trafikktiltak langs fv. 854. På Buktamoen planlegges det et regionalt kollektivknutepunkt og et vegfarendesenter.

Planlagte tiltak skal bedre trafikksikkerheten og gi bedre framkommelighet for alle vegfarende.