Detaljregulering Rosta - Lille Rostavatn

Plan- og næringsutvalget vedtok i møte 06.10.2020, sak 255/2020 følgende:

Forslag til detaljreguleringsplan for Rosta - Lille Rostavatn legges ut på høring og offentlig ettersyn i henhold til plan- og bygningsloven § 12-10.

Formålet med plan er å tilrettelegge for næringsutvikling i form av turisme. 

Planforslaget består av følgende dokumenter:

Forslag til plankart

Forslag til planbestemmelser

Forslag til planbeskrivelse

Konsekvensutredning Skogbruk

Konsekvensutredning Naturmangfold

Konsekvensutredning Reindrift

Landskapsplan

Plan for profil veg

Risiko- og sårbarhetsanalyse

Særutskrift (saksframlegg med vedtak etter plan- og næringsutvalgets behandling)

 

Høringsfristen settes til 1.12.2020. Høringssvar sendes på e-post til postmottak@malselv.kommune.no eller i brevs form til Målselv kommune, Mellombygdveien 216, 9321 Moen. 

Kommunens kontaktperson er plansjef May Britt Fredheim som kan kontaktes på epost maybritt.fredheim@malselv.kommune.no eller tlf. 467 41 922.

Detaljregulering Buktamoen steinbrudd

Plan- og næringsutvalget vedtok i møte 1.11.19, sak 51/2019, følgende:

Forslag til detaljregulering Buktamo steinbrudd, planid 19242017003, legges ut til høring og offentlig ettersyn etter plan- og bygningslovens § 12-10.

Formålet med planarbeidet er å regulere utvidelse av eksisterende steinbrudd som drives av Veidekke på Buktamoen. Planen foreslår ny virksomhetsgrense for steinuttak, etablering av ny asfaltfabrikk og flytting av eksisterende vei. Utvidelsen vil sikre drift av steinbruddet i den neste 50 til 100 år.

Høringsfristen settes til 27.01.2020.

Høringssvar sendes Målselv kommune på postmottak@malselv.kommune.no eller til Målselv kommune, Mellombygdveien 216, 9321 Moen. Kommunens kontaktperson er plansjef May Britt Fredheim som kan kontaktes på e-post maybritt.fredheim@malselv.kommune.no eller på tlf. 467 41 922.

Adresselisten tilskrives direkte. I tillegg kunngjøres høringen på kommunens hjemmeside, facebookside og i Nye Troms.

Følgende dokumenter følger saken:

Forslag til plankartet finner du her

Forslag til planbestemmelser finner du her

Forslag til planbeskrivelse finner du her

Konsekvensutredning ikke-prissatte konsekvenser finner du her

Trafikknotat finner du her

Støyfaglig vurdering finner du her

Støvfaglig vurdering finner du her

Risiko- og sårbarhetsanalyser finner du her

Særutskrift fra plan- og næringsutvalget finner du her

Vedtatt planprogram finner du her

Adresselista finner du her