Områderegulering Andslimoen

Plan- og næringsutvalget vedok i møte 26.2.2019, sak 6/2019 følgende:

  1. Plan- og næringsutvalget legger forslag til områderegulering Andslimoen, planident 19242013002, ut på offentlig høring og ettersyn i henhold til plan- og bygningslovens § 12-10.
  2. Kravet om detaljregulering på område BKB7 og 8 erstattes med detaljert situasjonsplan med gradvis utnytting av området som sikrer effektiv arealutnyttelse.
  3. Følgende områder utvides med formål tjenesteyting: BF1.

Formålet med planarbeidet er å legge til rette for videre næringsutvikling i Målselv generelt og på Andslimoen generelt, basert på føringene gitt i "Forstudie Bardufoss" (2011-12) og "Forprosjekt Stedsutvikling Bardufoss" (2012-13). Kommunestyret vedtok i sak 53/2013 at Andslimoen skal være forbeholdt industri og plasskrevende handel. Områdeplanen erstatter reguleringsplanen Andslimoen nord og sør fra 1996.

Høringsdokumentene finnes i margen til høyre under fanen "Aktuelle dokumenter" og er i tillegg tilgjengelig på kommunehuset. Berørte parter varsles ved særskilt varsel.

Høringsfristen settes til 3.5.19.

Skriftlig tilbakemelding sendes postmottak@malselv.kommune.no eller til Målselv kommune, Mellombygdveien 216, 9321 Moen.

Forslag til plankart finner du her.

Forslag til planbestemmelser finner du her.

Forslag til planbeskrivelse finner du her.

Særutskriften finner du her.

Adresselista finner du her.