1. Melding om hogst

Det er skogeier som er ansvarlig for at melding om hogst i vernskog blir sendt til kommunen. Kommunen har ansvar for å følge opp at skogeier leverer hogstmelding og skal behandle den

Mer info: https://www.landbruksdirektoratet.no/nb/skogbruk/ordninger-for-skogbruk/melde-om-hogst-i-vernskog 

2. Aktsomhetsvurdering

Skogeier er pliktig å ta miljøhensyn under hogst jf. Forskrift og bærekraftig skogbruk § 3 Plikta til å ta miljøomsyn og Naturmangfoldloven § 6 Generell aktsomhetsplikt.
Ved salg av virke krever tømmerforordningen at det skal gjennomføres aktsomhetsvurdering av hver enkelt skogsdrift og at all informasjon skal tas vare på i fem år.

Vedlagt er et hjelpeskjema som kan brukes for å få med de viktigste momentene som må inngå i ei aktsomhetsvurdering.
Skjemaet forutsetter at det foreligger annen dokumentasjon som:

  • Skriftlig hogstkontrakt mellom skogeier og virkeskjøper
  • Melding om hogst
  • Dokumentasjon på sjekk av miljøinformasjon

3. Rapportering av virkesomsetning og trukket skogfond

All hogst for salg skal innmeldes til Landbruksdirektoratets database for virkesomsetning og trukket skogfond, jf § 9 i forskrift om skogfond

  • Dersom skogeier hogger i egen skog og produserer eks. ved for salg, rapporterer skogeier selv volum og salgsverdi mm. Skogeier blir da registrert som både kjøper og selger.
  • Ved kjøp av skog på rot fra skogeier, skal første kjøper av virket – dvs skogsentreprenør eller virkeskjøper -  rapportere til virkesdatabasen