Strategiplan for tilsyn og ulovlighetsoppfølging etter Plan- og bygningsloven

Målselv Kommune har satt et større fokus på tilsyn og ulovlighetsoppfølging og har i kommunestyremøtet den 10.02.2021 vedtatt Strategiplan for tilsyn og ulovlighetsoppfølging etter Plan- og bygningsloven.

Her finner du Strategiplanen.

Temaplan for kulturminner 2017-2029

Kommunestyret i Målselv vedtok Temaplan for kulturminner 2017-2029 i møte 21.03.2018. Temaplanen ligger til grunn for kommunens kulturminnearbeid.

Kulturminner skal ivaretas som fellesgode. Det er et nasjonalt mål at tapet av verneverdige kulturminner skal minimeres. Kommunen bør være bevisst på hvilke kulturminner som finnes, hvilke som ønskes tat vare på, og hvilke man lar fare. Kulturminner skaper historie og identitet for innbyggerne, nytilflyttere og besøkende.

Temaplanen er kommunens plan for kulturminneforvaltning. GPS-registreringer i kart bevisstgjør saksbehandlere på registrert tidligere mennesklig aktivitet.

Her finner du planen.

Trafikksikkerhetsplan 2016-2025

Kommunestyret vedtok Trafikksikkerhetsplanen for Målselv 2016-2025 i møte 3.12.15. Planen vil danne grunnlaget for videreføring av trafikksikkerhetsarbeidet i Målselv kommune, og består av del 1, som inneholder generelle verdier og holdningsskapende tiltak og del 2 som er en Handlingsplan for fysiske trafikksikkerhetstiltak. Del 1 rulleres hvert 4. år mens del 2 rulleres årlig samtidig med kommunens økonomiplan.

Her finner du del 1.

Her finner du del 2.

Utviklingsplan næring 2016-2019

Utviklingsplan næring 2016-2019 ble vedtatt av kommunestyret i møte den 22.06.2016.

Utviklingsplan næring skal gi føringer for hvordan kommune og næringsliv skal samhandle for å utvikle et levedyktig og sterkt næringsliv i Målselv. Planen har langsiktige mål og strategier for det næringspolitiske arbeidet.

Planen er gjeldende innen ramma for den til enhver tid gjeldende kommuneplan, økonomiplan og årsbudsjett. Utviklingsplan næring er utarbeidet som og har status som temaplan, underordnet kommuneplanens samfunnsdel.eidet i kommunen og består av en strategisk del og en handlingsplan.

Her finner du Utviklingsplan Næring 2016-2019.

Her finner du handlingsprogrammet.

 

 

Melding om vedtak - kommunal forskrift om løypenett for snøskuter i Målselv kommune

Kommunestyret i Målselv vedtok i møte den 20.03.2019, sak 33/2019, Forskrift om kommunalt løypenett for snøskuter, Målselv kommune og kart over løypenettet.

Saken omfatter fastsettelse av rekreasjonsløyper for snøskuter. Målselv kommune har gjennomført utredning i henhold til reglene i motorferdselforskriften § 4a og vurdert løypenes virkninger mot kravene i naturmangfoldloven. Dette har videre lagt grunnlaget for vedtatt kart over løypenettet og løypebestemmelsene. Berørte grunneiere har samtykket til løypeetablering.

Det ble fattet slikt vedtak:

Med hjemmel i motorferdsellovens § 4a, jamfør forskrift for bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagt vassdrag vedtas kart over løypenettet og forskrift om kommunalt løypenett for snøskuter, Målselv kommune.

Kunngjøring
Vedtaket kunngjøres etter reglene i plan- og bygningsloven § 12-12 fjerde og femte ledd.

Saksdokumenter
Aktuelle saksdokumenter følger vedlagt dette brevet og er gjort tilgjengelig på kommunens hjemmeside sammen med SOSI fil over løypenettet.

Klageadgang
Kommunens vedtak om snøskuterløyper inkludert bestemmelser om bruk kan påklages i henhold til reglene i motorferdselforskriften § 4a åttende ledd. Forvaltningsloven kapitel IV gjelder. Fylkesmannen er klageorgan og kan prøve alle sider av saken jf. forvaltningsloven § 34.

Vedtaket kan påklages av en angitt gruppe privatpersoner, organisasjoner og offentlige myndighetet samt grunneiere og rettighetshavere til eiendommer i løypenes influensområde, sametinget og berørte reinbeitedistrikt, organisasjoner hvis interesser blir berørt av snøskuterløypene, nabokommuner og berørte statlige og regionale organer.

Fristen for å klage er tre – 3 – uker fra det tidspunkt underretning om vedtaket er kommet frem til vedkommende part. Klagen må merkes sak 33/2019 og sendes skriftlig på e-post eller i brevs form til:
 

Målselv kommune                            eller                             postmottak@malselv.kommune.no
Mellombygdveien 216
9321 Moen    

 

I klagen skal vedtaket det klages over angis, grunner som anføres for klagen oppgis og de endringer som ønskes beskrives. Interesseforholdet og vedtakets konsekvenser for klagers interesser skal belyses.

Dersom klagen rettes til kommunen så sent at det kan være uklart om klagen er sendt i rett tid, ber Målselv kommune om at det oppgis når denne meldingen om vedtaket kom frem.

Kontaktinformasjon

Henvendelser vedrørende prosjektet kan rettes til saksbehandler Asle Lifjell på telefon 46502146 eller e-post asle.lifjell@malselv.kommune.no.
Ved henvendelse brevs from bes de om vise til saksnummer 17/3135.


Melding om vedtak - kommunal forskrift om løypenettet for snøskuter i Målselv kommune
Adresseliste
Særutskrift Plan for snøskuterløyper i Målselv kommune med lokal forskrift om kommunalt løypenett
Forskrift om kommunalt løypenett for snøskuter, Målselv kommune
Kart over løypenettet
SOSI fil over løypenetter

Kommunal handlingsplan for annerkjennelse og ivaretakelse av veteraner og deres familier

Planen ble vedtatt i Kommunestyret 07.05.15, i sak 40/2015. Planen er utarbeidet i samarbeid med Bardu og Sørreisa kommune. Formålet med planarbeidet er å vise anerkjennelse og forståelse for veteraners og familiers situasjon, og å være en god bokommune og vertskommune for Forsvaret.

Her finner du Kommunal handlingsplan for annerkjennelse og ivaretakelse av veteraner og deres familier.

Handlingsplan mot vold i nære relasjoner

Planen er vedtatt av kommunestyret den 07.05.15, sak 38/2015. Planen har et særlig fokus på barn og unge.

Her finner du Handlingsplan mot vold i nære relasjoner.

 

Interkommunal rehabiliteringsplan for 2015-2018

Planen er utarbeidet interkommunalt av kommunen Bardu, Salangen, Lavangen og Målselv.  Formålet med planen er "å øke fokus på rehabiliteringsområdet for å kunne sikre at alle mennesker med behov for habilitering og rehabilitering får et likeverdig og helhetlig tilbud samt se på muligheten for tiltak og samarbeid på tvers av kommunegrensene".

Her finner du Interkommunal rehabiliteringsplan for 2015-2018.

Kreftplan for Målselv, Bardu, Salangen og Lavangen 2012-2016

Planen er utarbeidet interkommunalt av kommunene Målselv, Bardu, Salangen og Målselv. Hovemålet med planen er: "Kreftpasienter og  deres pårørende skal ivaretas på en helhetlig måte, dvs. at deres behov for behandling, omsorg og pleie i alle faser av sykdommen utøves med tjenester av god kvalitet i kommunehelsetjenesten".

Her finner du Kreftplan for Målselv, Bardu, Salangen og Lavangen.

Smittevernsplan

Smittevernsplanen for Målselv og Bardu skal verne befolkningen mot smittsomme sykdommer og konsekvensene disse kan medføre. Planen beskriver hvordan vi skal forebygge smitte, og hvilke skadebegresende tiltak som skal ivertsettes når smitteutbrudd oppstår.

Her finner du Smittevernsplanen.