Strategiplan for tilsyn og ulovlighetsoppfølging etter Plan- og bygningsloven

Målselv Kommune har satt et større fokus på tilsyn og ulovlighetsoppfølging og har i kommunestyremøtet den 10.02.2021 vedtatt Strategiplan for tilsyn og ulovlighetsoppfølging etter Plan- og bygningsloven.

Her finner du Strategiplanen.

Hovedplan veg 2015-2025

Hovedplan veg 2015-2025 styrer kommunens investeringer på kommunale veier og plasser. Handlingsprogrammet rulleres årlig som en del av budsjettarbeidet, og vedtak fattes i desembermøtet.

Her finner du hovedplan veg 2015-2025

Her finner du investeringsbehovet i planperioden

Temaplan for kulturminner 2017-2029

Kommunestyret i Målselv vedtok Temaplan for kulturminner 2017-2029 i møte 21.03.2018. Temaplanen ligger til grunn for kommunens kulturminnearbeid.

Kulturminner skal ivaretas som fellesgode. Det er et nasjonalt mål at tapet av verneverdige kulturminner skal minimeres. Kommunen bør være bevisst på hvilke kulturminner som finnes, hvilke som ønskes tat vare på, og hvilke man lar fare. Kulturminner skaper historie og identitet for innbyggerne, nytilflyttere og besøkende.

Temaplanen er kommunens plan for kulturminneforvaltning. GPS-registreringer i kart bevisstgjør saksbehandlere på registrert tidligere mennesklig aktivitet.

Her finner du planen.

Trafikksikkerhetsplan 2016-2025

Kommunestyret vedtok Trafikksikkerhetsplanen for Målselv 2016-2025 i møte 3.12.15. Planen vil danne grunnlaget for videreføring av trafikksikkerhetsarbeidet i Målselv kommune, og består av del 1, som inneholder generelle verdier og holdningsskapende tiltak og del 2 som er en Handlingsplan for fysiske trafikksikkerhetstiltak. Del 1 rulleres hvert 4. år mens del 2 rulleres årlig samtidig med kommunens økonomiplan.

Her finner du del 1.

Her finner du del 2 oppdatert med Kommunestyrets vedtak for 2022.

Utviklingsplan næring 2016-2019

Utviklingsplan næring 2016-2019 ble vedtatt av kommunestyret i møte den 22.06.2016.

Utviklingsplan næring skal gi føringer for hvordan kommune og næringsliv skal samhandle for å utvikle et levedyktig og sterkt næringsliv i Målselv. Planen har langsiktige mål og strategier for det næringspolitiske arbeidet.

Planen er gjeldende innen ramma for den til enhver tid gjeldende kommuneplan, økonomiplan og årsbudsjett. Utviklingsplan næring er utarbeidet som og har status som temaplan, underordnet kommuneplanens samfunnsdel.eidet i kommunen og består av en strategisk del og en handlingsplan.

Her finner du Utviklingsplan Næring 2016-2019.

Her finner du handlingsprogrammet 2023

 

Kommunal handlingsplan for annerkjennelse og ivaretakelse av veteraner og deres familier

Planen ble vedtatt i Kommunestyret 07.05.15, i sak 40/2015. Planen er utarbeidet i samarbeid med Bardu og Sørreisa kommune. Formålet med planarbeidet er å vise anerkjennelse og forståelse for veteraners og familiers situasjon, og å være en god bokommune og vertskommune for Forsvaret.

Her finner du Kommunal handlingsplan for annerkjennelse og ivaretakelse av veteraner og deres familier.

Handlingsplan mot vold i nære relasjoner

Planen er vedtatt av kommunestyret den 07.05.15, sak 38/2015. Planen har et særlig fokus på barn og unge.

Her finner du Handlingsplan mot vold i nære relasjoner.

 

Interkommunal rehabiliteringsplan for 2015-2018

Planen er utarbeidet interkommunalt av kommunen Bardu, Salangen, Lavangen og Målselv.  Formålet med planen er "å øke fokus på rehabiliteringsområdet for å kunne sikre at alle mennesker med behov for habilitering og rehabilitering får et likeverdig og helhetlig tilbud samt se på muligheten for tiltak og samarbeid på tvers av kommunegrensene".

Her finner du Interkommunal rehabiliteringsplan for 2015-2018.

Kreftplan for Målselv, Bardu, Salangen og Lavangen 2012-2016

Planen er utarbeidet interkommunalt av kommunene Målselv, Bardu, Salangen og Målselv. Hovemålet med planen er: "Kreftpasienter og  deres pårørende skal ivaretas på en helhetlig måte, dvs. at deres behov for behandling, omsorg og pleie i alle faser av sykdommen utøves med tjenester av god kvalitet i kommunehelsetjenesten".

Her finner du Kreftplan for Målselv, Bardu, Salangen og Lavangen.

Smittevernsplan

Smittevernsplanen for Målselv og Bardu skal verne befolkningen mot smittsomme sykdommer og konsekvensene disse kan medføre. Planen beskriver hvordan vi skal forebygge smitte, og hvilke skadebegresende tiltak som skal ivertsettes når smitteutbrudd oppstår.

Her finner du Smittevernsplanen.

 

Flerbruksplan for Bardu-Målselvvassdraget

Flerbruksplanen er utarbeidet i samarbeid mellom Målselv og Bardu kommuner. Visjonentil planen er: "Verdiene i Bardu-Målselvvassdraget skal sikres for framtida. Vi ønsker å bevare Bardu- og Målselvvassdraget som ei kilde til mange aktiviteter i kommunene også for framtida. Bruken av områdene skal ikke gå ut over kvaliteten på verdiene i og langs vassdraget". 

Her finner du Flerbruksplanen

Her finner du kartet 

Driftsplan for Målselvvassdraget

Driftsplanen er et redskap for å nå de målsettinger rettighetshaverne har i sitt arbeid med næringsmessig utnyttelse av vassdraget gjennon bærekraftig høsting. 

Her finner du Driftsplanen.

Gravferd i kommunal regi

Formannskapet vedtok retningslinjer for gravferd i kommunal regi 22.09.22 i sak 92/2022

Her finner du retningslinjene