Arbeidsgruppe 1: Turnus og arbeidstid nye Målselv helsetun

 • Arbeidsgruppen ledes av Lena Kvernvold, enhetsleder PRO nedre
 • Arbeidsgruppen består av følgende medlemmer:
  • Vigdis Løvheim, Kristine Holmgård, Caroline Nilssen, avdelingsledere PRO nedre
  • Lisbeth Larsen, HTV NSF
  • Lillian Holmbukt, TV Fagforbundet
  • Randi Moeng, TV Fagforbundet
  • 1 fra Målselvtunet

Arbeidsgruppe 2: Turnus og arbeidstid nytt bofellesskap Andslimoen

 • Arbeidsgruppen ledes av Maichen Jensen, enhetsleder Bo og oppfølging
 • Arbeidsgruppen består av følgende medlemmer:
  • Tove Bakketun, avdelingsleder Andslimoen miljøarbeidertjeneste
  • Rita Fagerheim, avdelingsleder Øvre Moen miljøarbeidertjeneste
  • Liv Johnsen Øvre, Øvre Moen miljøarbeidertjeneste
  • Silja Sivertsen, Andslimoen miljøarbeidertjeneste
  • Lena Kristiansen, HTV FO
  • Linn Olsen HTV, Fagforbundet
    
 • Beskrivelse / mandat:
  • Arbeidsgruppen skal utarbeide turnuser til to personalgrupper ved nye Fagerli Miljøtjeneste. Turnusene skal ha tilnærmet likt antall årsverk og skal være satt sammen med kompetanse tilpasset brukergruppen. Videre skal turnusene i størst mulig grad bestå av store stillinger og færrest mulig små helgestillinger. For å oppnå dette skal arbeidsgruppen vurdere todelte turnuser som tar i bruk langvakter (12, 13,5 eller 14 timers vakter) i helgene for de ansatte som er villige til slik arbeidstid. Det skal lages egne nattstillinger.
  • Det skal jobbes fram en mest mulig hensiktsmessig organisering på arbeidsplassen ved at turnusene legges utfra bemanningsplan, brukernes aktivitetsplan, ved at riktig kompetanse sikres hele døgnet, og ved at de tilgjengelige ressursene utnyttes best mulig.
  • Arbeidsgruppen skal involvere personalgruppen og sette helhetstenkning og kultur i fokus ved å definere konkrete tiltak som kan bidra positivt til dette.
  • Arbeidsgruppen skal utarbeide milepæl- og tidsplan for arbeidet, samt utarbeide en informasjonsplan for å sikre kontinuerlig informasjon til de ansatte.
    
 • Tidsramme: 20. juni - 15. desember 2019.

Arbeidsgruppe 3: Saksbehandling, tildeling og koordinering

 • Arbeidsgruppen ledes av Trine Bøe, enhetsleder PRO øvre og Lena Kvernvold, enhetsleder PRO nedre
 • Arbeidsgruppen består av følgende medlemmer:
  • Trine Lise Westgård, avdelingsleder hjemmetjenesten i PRO nedre
  • Janne Karin Stenvold, avdelingsleder hjemmetjenesten i PRO øvre
  • Liss Beate Kristiansen, fagleder i Bo og oppfølgingsenheten
  • Elin Trondsen, fag- og prosjektkoordinator i Bo og oppfølgingsenheten
  • Mirja Paivo, avdelingsleder psykisk helsetjeneste
  • Inger Sæterhaug og Beate Traasdahl, fysioterapeuter i Familieenheten
  • En hjelpepleier fra PRO
  • Marte S. Larsen, sykepleier PRO nedre
  • Hege Dividal Skogstad, sykepleier pro øvre
    
 • Beskrivelse / mandat:
  • Hvor og hvordan foregår det i kommunen i dag.
  • Kan dette samordnes eller gjøres på en annen måte med mål om å få god styring på tjenesteutvikling og prioriteringer for like tjenester?

Arbeidsgruppe 4: Forebygging gjennom aktivitet, dagsenter og frivillighet

 • Arbeidsgruppen ledes av Maichen Jensen, enhetsleder Bo og oppfølging og Trine Bøe, enhetsleder PRO øvre.
 • Arbeidsgruppen består av:
  • Atle Andreassen, leder dagsenteret
  • Lise Traasdahl, leder Frivillighetssentralen
  • Per Klingenberg, leder eldrerådet
  • Alf Øverli, rådet for likestilling for funksjonshemmede
  • Wenche Salvesen, vernepleier AMMT
  • Tine Stenvold Nerdrun, helsefagarbeider PRO øvre
  • Liv Tøllefsen, helsefagarbeider PRO nedre
  • Vigdis løvheim, avdelingsleder Målselvtunet
  • Anita Isaksen, sykepleier Målselvtunet
  • Elin Trondsen, fag- og prosjektkoordinator i Bo og oppfølgingsenheten
  • Monica Stembakken, kulturkonsulent
  • Reidar Karlsen, rådet for likestilling for funksjonshemmede
  • Beate Gårseth og Bente Pedersen, Røde kors
    
 • Beskrivelse / mandat:
  • Arbeidsgruppen ser på dagens dag- og aktivitetstilbud. Frivilligsentralen inkluderes.
  • Hvor og hvordan kan et bedre og samordnet tilbud bygges opp for alle brukergrupper i kommunen?

Arbeidsgruppe 5: Samhandling, tverrfaglighet og bruk av kompetanse

 • Arbeidsgruppen ledes av: Ikke avklart
 • Arbeidsgruppen består av: Ikke avklart
   
 • Beskrivelse / mandat:
  • Kompetanseplan og opplæring.
  • Hvilken kompetanse mangler?
  • Hvordan kan kompetanse brukes komplementært og på tvers på rett måte basert på brukernes behov og slik at omsorgstrappen fungerer godt?

Arbeidsgruppe 6: Rekruttering

 • Arbeidsgruppen ledes av: Ikke avklart
 • Arbeidsgruppen består av: Ikke avklart
   
 • Beskrivelse / mandat:
  • Tiltak og strategi for få inn beholde og kvalifisere personell.
  • Gruppen ser etter godt arbeid i andre kommuner i Norge, og utarbeider en samlet tiltaksstrategi.

Arbeidsgruppe 7: Forebygging, psykisk helse og ungdom

 • Arbeidsgruppen ledes av Siv Hege Severi, enhetsleder Familieenheten
 • Arbeidsgruppen består av:
  • Ann-Evy Karlsen, miljøterapeut i rus og psykisk helsetjeneste
  • Nina Utby, helsesykepleier
  • Kathrine Gregussen, miljøterapeut psykisk helse barn/unge
  • Tone Strømholt, barnevernsleder
    
 • Beskrivelse / mandat:
  • Arbeidsgruppen skal identifisere hvor hovedinnsatsområdene innenfor forebygging psykisk helse barn og unge skal være.
   Arbeidsgruppen skal beskrive utfordringsområdet og definere et felles mål forebyggende arbeid for denne gruppen brukere.
    
   Dette innebærer å:
   Definere den aldersgruppen det forebyggende arbeidet skal rettes inn mot, hvilke tiltak som skal iverksettes og hvordan et kontinuerlig samarbeid på systemnivå kan etableres for å diskutere retning på tjenesten, og koordinere innstas mot unge brukers behov på tvers av avdelinger og sektorer.
   Mål og tiltak innarbeides ved rullering helse- og omsorgsplanen høsten 2019
    
 • Mål:
  • Gruppen skal levere konkrete forslag til mål og tiltak som styrker det forebyggende arbeidet for psykisk helse blant barn og unge.
   Forslagene leveres til prosjektgruppen som er ledet av kommunalsjef helse og omsorg.
    

Arbeidsgruppe 8: Organisering av legetjenesten og legevakt

 • Arbeidsgruppen ledes av Siv Hege Severi, enhetsleder Familieenheten
 • Arbeidsgruppen består av:
  • Kristine Lavik-Askim – avd.leder Andslimoen legetj.
  • Katarina Ask – avd.leder Øverbygd legetj.
  • Hege Hammer Bech – avd.leder interkommunal legevakt
  • En fastlege fra Øverbygd legetjeneste
  • En fastlege fra Andslimoen legetjeneste
  • Kommuneoverlegeteamet