Psykisk helsetjeneste har åpen omsorg som er et tilbud til innbyggerne i Målselv som trenger støtte og oppfølging til sin psykiske helse. Tjenesten har også støttekontakt og omsorgslønn tilhørende i denne gruppen. Dagsenteret er et lavterskel tilbud på dagtid som man ikke trenger henvisning fra andre instanser. BOA er bo - oppfølging og aktivitets tilbud som gir et bo tilbud til mennesker med rus og psykiatri problematikk. Psykososialt kriseteam er også organisert under psykisk helsetjeneste. Tjenesten samarbeider med andre instanser som fastlege, spesialisthelsetjenesten, NAV, helsesøster og andre aktuelle instanser ved behov. Ruskonsulent er fra 01.11.15 organisert under åpen omsorg/utetjenesten. Hele tjenesten er lokalisert på Øverli.

Mål for psykisk helsetjeneste:

”Det skal ytes tjenester til enhver som har så stor grad av svikt i sin mentale helse at det medfører behov for hjelp og omsorg som overstiger det som familien og det sosiale nettverk kan gi. Psykisk helsetjeneste skal arbeide for å oppnå økt forståelse og fremme åpenhet for psykiske lidelser.”