Rus og psykisk helsetjeneste i Målselv kommune er lokalisert på Øverli på Bardufoss. Her har vi dagsenter, utetjeneste og en døgnbemannet bolig. Du kommer raskest i kontakt med oss via din fastlege som kan sende henvisning hit. Men du kan også ringe oss direkte, så veileder vi deg slik at du får den hjelpen du trenger. 

Mål for psykisk helsetjeneste:

”Det skal ytes tjenester til enhver som har så stor grad av svikt i sin mentale helse at det medfører behov for hjelp og omsorg som overstiger det som familien og det sosiale nettverk kan gi. Psykisk helsetjeneste skal arbeide for å oppnå økt forståelse og fremme åpenhet for psykiske lidelser.”

Vi ser sammen på hvilken hjelp du trenger og tilpasser dette til deg og ditt behov.

Tjenesten er gratis. 

Vi tilbyr:

 • Individuelle samtaler
 • Kognitiv terapi
 • Lavterskeltilbud ved dagsenteret vårt
 • Bolig for de som trenger tettere oppfølging
 • KID/KIB kurs
 • Ruskonsulent
 • Rådgivende enhet for russaker

Har du behov for tjenester fra ulike instanser, kan vi samarbeide med disse. For eksempel fastlege, spesialisthelsetjenesten, NAV og andre aktuelle instanser ved behov.

Under kan du lese litt om de ulike tilbudene og hvordan man får det.

Utetjenesten

Er et tilbud til deg som har behov for individuell oppfølging med samtaleterapi og råd og veiledning. Tjenesten er også behjelpelig med sosial trening, bo veiledning og praktisk bistand. Vi hjelper deg også med å komme i gang med aktiviteter gjennom vårt dagsenter dersom det er ønskelig. 

I tillegg hjelper vi deg å finne ut hvilke behov og alternativer for videre behandling som er aktuelt. Tjenesten sørger for samarbeid med andre kommunale tjenester og spesialisthelsetjenester du har behov for.

Kurs i mestring av depresjoner og belastningsskader:

Kurset er utarbeidet for voksne som i perioder kjenner seg nedstemt eller deprimerte (fra lett til moderat) på en slik måte at det går utover evnen til å fungere i hverdagen.

Målet med kurset:

 • Å gjøre graden av nedstemthet/depresjon mindre
 • Å korte ned på varigheten av depresjon
 • Å gjøre de negative følgene av depresjon mindre
 • Å forebygge nye episoder med depresjon

Kurset er på 8 samlinger, hver 2 ½ time. I tillegg er det 2 oppfølgingssamlinger. Kursdeltakere kan henvises til kurset fra sin fastlege/behandler, eller kontakt gjennom annen kontakt med helsetjenesten.

Målselv dagsenter

Målselv Dagsenter er et lavterskeltilbud for den som har eller har hatt psykiske helseplager. Dagsenteret er et rusfritt, sosialt treffsted og aktivitetssenter.

Dette er et åpent og frivillig tilbud hvor det ikke behøves henvisning fra andre instanser. Hit kan man komme for å treffe andre i samme situasjon. Dagsenteret tilbyr ulike aktivitetstilbud som f.eks husflid, data, biljard, friluftsliv, fysisk aktivitet, uteaktiviteter, svømming, miniatyrskyting, bibliotek mv.

Åpningstider:
Hverdager kl 9.00 - 15.00 unntatt på kveldsåpne dager
Kveldsåpent fra kl 15.00 - 20.00 annenhver onsdag (i partallsuker)

Senteret har egen båt med motor og to gapahuk på Andsfjellet og en ved Målselva. Dagsenteret har også en stor, nyrenovert fjøsbygning og som huser mange aktiviteter. Blant annet trimrom, bruktbutikk, snekkerverksted, ved-produksjon etc.  Hver torsdag er det turdag med ulike turer /aktiviteter i nærområdet. Eksempler kan være bærtur, fisketur til fjorden, skiturer, ridning eller en tur til gapahuken for bålkaffe og å nyte naturen.

Utstyrsbanken er lokalisert til dagsenteret og her kan man leie det meste av turutstyr ved behov.

Alle dager lages det en felles lunsj som kan kjøpes for en billig penge.

Dagsenteret er et gratis tilbud og holder til i trivelige lokaler på Øverli, mellom Andslimoen og Andselv.

BOA- bo, omsorg og aktivitetstilbud

BOA (bo, omsorg og aktivitetstilbud) er en heldøgns bemannet rus og psykiatri bolig i Målselv kommune. 

Hovedmålet til BOA er å gi et botilbud til mennesker med rus- og psykiatriproblematikk.  Styrke boevnen samt tilrettelegge for en meningsfull hverdag og mestre dagligdagse praktiske oppgaver. Dette gjøres i samarbeid med deg som trenger et slikt tilbud. Du må være motivert for endringer i livet ditt. Personalet hjelper deg og nå dine mål. Du kan være sosial i felles stue, eller trekke deg tilbake i din egen leilighet. Det er tilbud om felles måltider enkelte dager i uka. 

Barn som pårørende

Mindreårige barn av pasienter med psykisk sykdom eller rusavhengighet skal følges opp og gis nødvendig informasjon ved behov.

Behov for rask psykisk helsehjelp?

Psykisk helse- og rustjenesten er ikke en akutt-tjeneste. Hvis du trenger øyeblikkelig hjelp må du kontakte legekontoret på dagtid eller legevakten på telefon 116 117 på kveldstid og i helger. Eventuelt medisinsk nødnummer, 113.