Vannmåler

Boliger tilknyttet offentlig vannforsyning i Målselv kommune har selv muligheten til å velge om de ønsker installasjon av vannmåler for nøyaktig vannforbruk per år. Vi ønsker at næringsbygg og større leilighetskompleks som er tilknyttet offentlig vannforsyning installerer vannmåler i nyoppført bygg.

Abonnementene av vannmåler er selv pliktig til å rapportere inn korrekt avlesning ved årsslutt, slik at kommunen kan beregne grunnlaget for forbruksgebyr vann og avløp innværende år.

Generell informasjon om vannmåler

Hva er en vannmåler?

Kommunen sine vanlige gebyr for vannforbruk blir beregnet utfra arealet på boligen du eier, uavhengig av hvor mange som er folkeregistret på eiendommen. Med vannmåler betaler du kun for ditt faktiske forbruk av vann- og avløpstjenester. Å gå til anskaffelse av vannmåler er noe huseier må vurdere selv, men kommunen anbefaler det til boliger og fritidshus som ikke brukes regelmessig.

 

Er det lønnsomt å installere en vannmåler?

Vannmåler gir deg en god oversikt over ditt faktiske forbruk på fritidsboliger der man oppholder seg mindre enn på bostedsadressen. Det kan være lønnsomt for aleneboere i større boliger. Du betaler ikke mer enn det du vil forbruke i løpet av et kalenderår. For større familier, kan det derimot bli dyrere med vannmåler da faktisk forbruk kan være større enn stipulert.

 

Hva koster det å installere vannmåler?

Vannmåler må hver abonnement selv betale. Kommunen har dessverre ikke vannmålere tilgjengelig per i dag. Huseier må bruke et godkjent rørleggerfirma for kjøp og innstallering av vannmålere. Prisen vil variere, men det er en individuell kostnad for selve vannmåleren og installeringen. Vi anbefaler at huseier henter inn tilbud fra mer enn ett firma for et bedre sammenligningsgrunnlag.

Ettersom huseier selv må betale for privat vannmåler, vil ikke kommunen fakturer ikke for årlig vannmålerleie.

 

Må man sende inn skjema for installering av vannmålere?

Ja, det er huseier pliktig til. Ferdigmelding for vannmåler finner man på denne siden under skjemaer, eller i skjemabanken under selvbetjening på kommunens hjemmesider.

Det er riktignok ansvarlig rørlegger som skal fylle ut skjemaet og sende det til kommunen på vegne av kunden. Det er viktig å fylle inn alle felt i ferdigmeldingen og man fyller ut informasjon om rørleggerfirmaet med organisasjonsnummer. Uferdige ferdigmeldinger vil bli returnert til huseier.

Huseier er pliktig til å fylle inn skjema ved:

 • Montering av ny vannmåler
 • Utskiftning av eksisterende vannmåler
 • Demontering av vannmåler

Dette er uavhengig om det gjelder privatbolig, fritidsbolig, næringsbygg eller brakkerigg. Innsendte søknader vil bli behandlet fortløpende av ansatte tilknyttet VARV (vann, avløp, renovasjon, vei).

Avlesning av vannmåler

Hvordan lese av vannmåleren?

Se på informasjonsbrevet som ligger under fanen SMS-varsling og avlesningskort på denne siden.

 

Hvor ofte bør man lese av?

Kommunen krever avlesingen mot slutten av vanlig kalenderår. Da skal det innrapporteres, og kommunen vil sende ut en egen faktura for vannmåleravlesingen.

Ett preventivt tiltak for å unngå eller oppdage vannlekkasje i boliger, er avlesning to ganger i året. Kommunen fakturerer kun for avlesningen i slutten av året. Hvis man ikke leser av vannmåler blir huseier fakturert for stipulert forbruk.

 

Avlesningsmetoder

Kommunen tilbyr to ulike avlesningsmetoder. Alle som er registret enten som eier eller som kontaktperson i Brønnøysundregisteret (gjelder næring), vil få SMS-varsel om avlesningsfrist hvert år. Da kan man enten svare på telefon med korrekt avlesningsnummer, eller registeret avlesningen på leseav.no. Hvis man leser av feil, kan man sende ny melding med korrekt avlesningstall. Den sist registeret vil være gjeldene.

Mobil: Den enkleste metoden. Her vil man få tilsendt en SMS med avlesningsfrist for sin eiendom. Man besvarer denne meldingen med måleravlesningsnummer, for eksempel «36781». Alltid fem eller fire sifre. Ikke les av røde tall!

Leseav.no: Først utfylle kode som man mottok på SMS, målerstand og telefonnummer hvis man ønsker varsel om senere avlesningsfrister.

 

Frister

Vi sender ut SMS-varsling 16. november, med første frist 22. november. Deretter vil det bli sendt ut en påminnelse 25. november med frist 3.12.

Absolutt frist for avlesning av vannmåler er satt til 16. desember 2020. Faktura for avlesning av vannmåler vil bli utfakturert i løpet av desember. 

Hvis det ikke er avlest målerstand innen fristen vil det bli fakturert et stipulert forbruk, dette kan ikke påklages.

Avlesning ved eierskifte

Målselv kommune foretar ikke vannmåleroppgjør ved salg av fast eiendom. Det er selger som er ansvarlig for at vannmålerstanden rapporteres inn.

Kommunen kan på forespørsel lese av vannmåler hvis det er behov for assistanse. Etter avregning vil vi gi opplysninger om differansen mellom forskuddsbetalt vann/mot målt forbruk frem til avlesningsdatoen. Grunnen for dette er fordi det blir lettere å beregne kjøper og selgers andel av kommunale avgifter på overtakelsestidspunktet. Dette oppgjøret er derimot internt mellom selger og kjøper, og kommunen er ikke en part her.

Hvis selger foretar avlesningen, er det ofte eiendomsmegler som melder fra om vannmåleravlesningen ved et eierskifte. For å melde inn vannmåleravstand ved salg av bolig: husk å oppgi gårds- og bruksnummer (evt. seksjonsnummer).

Vanlig vannforbruk per år

Gjennomsnittlig vannforbruk til en person ligger mellom 150-200 liter per døgn, i antall kubikk vil det være rundt 40 - 60 m³ (1m³ = 1000 liter = 1 kubikkmeter)

Det som påvirker det årlige vannforbruket vil være antall personer i en husstand. Vannforbruket varierer mye på grunn av ulik livsstil og ulike faser i livet. En familie på to voksne og to barn vil forbruke mer enn en pensjonist som bor alene.

 

Litt fakta om vannforbruk:

 • Et glass vann utgjør 0,2 liter
 • En 5 minutters dusj utgjør mellom 50-100 liter vann
 • En vask med vaskemaskin utgjør 10-30 liter vann per kg tørt tøy
 • En vask med oppvaskmaskin utgjør 18-20 liter per vask
 • Vask av bilen utgjør 50-100 liter per gang
 • Drypping fra kran utgjør 3-7³ m per år
 • Rennende toalett utgjør 20-30³ m per år
 • Vann inn = avløp ut

 

SMS-varsling og avlesningskort

SMS-varsling

Kommunen benytter seg av SMS-varsling for påminnelse av vannmåleravlesning. Vi sender ut SMS til folkeregistert hjemmelshaver på eiendommen. Det er selv abonnementer som er ansvarlig for å ha til enhver tid oppdatert kontaktinformasjon. Vennligst se vedlegg under for spørsmål knyttet til personvern og innhenting av personopplysninger fra innbyggere.

 

Avlesningskort

Avlesningskort blir sendt ut per post til de vi ikke finner kontaktinformasjonen til (feks. bedrifter). Dette skal fylles ut og returneres til kommunen. Vedlagt ligger et eksempel på hvordan avlesningskortet fra Målselv kommune ser ut.

 

Leseav.no

Hvis man ikke ønsker eller har mulighet til å svare på SMS eller skjemaet, kan man benytte seg av http://leseav.no/. Her er det også mulighet for å legge inn oppdatert mobilnummer hvis man ønsker varsling i fremtiden på vannmåleravlesning.