Konklusjon fra Klagenemda for offentlige anskaffelser:  

  • Målselv kommune har brutt prinsippet om etterprøvbarhet i lov om offentlige anskaffelser § 4.  
  • Målselv kommune har brutt prinsippene om likebehandling og forutberegnelighet i loven § 4 ved å ikke forholde seg til tildelingskriteriene slik de er angitt i konkurransegrunnlaget.  
  • Klagers øvrige anførsler har ikke ført frem. 

Klagenemnda har videre trukket slutning om at bruddene «kan ha påvirket resultatet av konkurransen». 

Målselv kommune vil bruke informasjon i denne saken til intern læring.

Klagenemdas avgjørelse kan leses i sin helhet her.