Kommuneoverlegen fattet den 17 oktober et hastevedtak om stengning av virksomhet med hjemmel i smittevernloven. Bakgrunnen for vedtaket var gjentatte brudd på avstandsregel ved utestedet Svingen.
 

I etterkant av kommuneoverlegens hastevedtak ble kommunestyret innkalt til ekstraordinært møte. Innehaver av utestedet ble samtidig invitert til dialogmøte med kommunen.
 

Bakgrunnen for å innkalle kommunestyret til ekstraordinært møte var at kommuneoverlegens vedtak har virkning kun en uke jfr smittevernloven. Det var således et behov for å samle kommunestyret for å ta stilling til en mulig videreføring av vedtak om stengning.
 

Onsdag 21 oktober ble det gjennomført et dialogmøte mellom Målselv kommune og innehaver av Svingen. Møtet tok for seg situasjonen som er oppstått samt de lover, forskrifter og regler som gjelder i forhold til Covid 19. Etter gjennomgangen opplyste innehaver av utestedet at de på eget initiativ har besluttet å videreføre stengningen av utestedet inntil pandemien er over.
 

Svingen Disco pub er dermed stengt inntil pandemien er over. Kommunen og innehaver ble samtidig enige om å gjennomføre et nytt dialogmøte i første halvdel av januar 2021 for å evaluere situasjonen som foreligger på dette tidspunktet.

Basert på dialogmøtet og innehavers beslutning om å holde stengt inntil pandemien er over, faller grunnlaget for å gjennomføre et ekstraordinært kommunestyremøte bort og møtet er dermed avlyst.