I forbindelse med ny kommunedelplan for idrett, friluftsliv og folkehelse ønsker vi innspill fra lag og foreninger, interesseorganisasjoner mv..

Kulturdepartementet har siden 1980-årene stilt krav om at kommunen skal utarbeide og vedta kommunale planer for anlegg og områder for idrett og friluftsliv. Planen er et politisk dokument og er ment å være et styringsredskap for å nå kommunens mål på feltet. På denne måten kan det legges til rette for å sikre:

  • Sterkere kommunal styring av anleggsutbyggingen.
  • Klarere prioritering av langsiktige og kortsiktige prosjekter i kommunen.
  • Utvikling av anlegg sett i et større helhetsperspektiv.
  • Medvirkning og samarbeid mellom berørte parter.

Fysisk aktivitet i befolkningen er viktig. Både i forhold til den enkeltes opplevelse av glede og velvære og i forhold til de positive effekter trening har for den mentale og fysiske helse. Kom å bidra til at vi får til en god plan sammen!