Kriterier

1. Lag og foreninger som søker på bolyst-midler må være registrert med eget organisasjonsnummer, styre og bankkonto.


2. Søknad om bolyst-midler inntil kr 25.000 kan sendes når det fremlegges rapport og
regnskap, som viser resultat av arbeid/tiltak som er gjennomført foregående år (f.eks
foreningens årsmelding). For frivillige lag og foreninger vil det være mulig å sende en søknad pr frist.


3. Tilskudd som innvilges skal brukes til (må oppfylle minst ett av kriteriene):

  • etablere gode møteplasser som er åpent tilgjengelig, og til nytte for folk flest
  • forskjønne lokalmiljø generelt eller spesifikke fellesarealer
  • bygge varige installasjoner beregnet på rekreasjon, til fellesskapets benyttelse


4. Egeninnsats må dekke 25% av omsøkte midlere for frivillige lag/foreninger. Egeninnsats kan være både i form av dugnadstimer eller penger. Dugnadstimer regnes da med en timesats på 300,- per person.

Søknad og behandling

Søknader om Bolyst-midler behandles fortløpende, og til tildelte midler er brukt opp.
Søknadsfrist 15. juni og 15 oktober.

Søknad om bolyst-midler sendes til postmottak@malselv.kommune.no

Søknader håndteres av Bolyst Målselv.

Hele tilskuddet utbetales til oppgitt forening/konto når søknaden er godkjent.