Vi vil jobbe ytterligere med å få opp svarprosenten ved neste undersøkelse i 2016. Med høy svarprosent vil vi få nok validitet/troverdighet som kan brukes til forbedringsarbeid for tjenesten til våre innbyggere. Undersøkelsen er en viktig arene hvor foreldre/foresatte kan utrykke sin mening, og være engasjert i barnas hverdag og i tilbudet de får i barnehagen.

Undersøkelsen ble besvart elektronisk der 1 er laveste score og 6 er høyeste. Resultatene vier at vi har fornøyde foreldre og barn! Barnehagene har gjennomgående høye score. Undersøkelsen viser at barna i Målselv-barnehagene trives godt i barnehagen. Barnehagene våre har en gjennomsnittlig score på trivsel  på 4,9 noe som er 0,2 under landsgjennomsnittet. Barn og foreldre opplever å ha godt samspill med både barn og voksne, der vi fikk en gjennomsnittlig score på 5,2. Vi har også et høyt score på omsorg i barnehagene, der det er gjennomsnittlig 5,4. Barnehagene har også høye score på områdene som handler om sosial utvikling, den enkelte barns læring, skoleforberedende aktiviteter, samarbeid med hjemmet og at barnehagen tar barnet på alvor med respektfull behandling.

Det er variasjoner barnehagene i mellom, og alle barnehagene er nå i full gang med å analysere sine resultater. Etter ferien vil styrerne samlet se på forbedringspunkter om hva som er hensiktsmessig å gjøre tiltak for generelt i Målselv-barnehagene. Resultater for hver barnehage vil bli drøftet i SU, personalet og med foreldre i den enkelte barnehage. En brukerundersøkelse i seg selv har liten verdi, hvis en ikke bruker tid på etterarbeid og fokus på utvikling og forbedring.