Formannskapets innstilling til kommunestyret

  1. Vedlagt Handlingsdel med økonomiplan 2017-2020 vedtas
  2. Det inngås avtale om driftskreditt/likviditetslån med inntil kr. 30.000.000 i 2017
  3. Det tas opp ordinære lån med inntil 58.710.000 i 2017
  4. Det tas opp byggelån med inntil 120.000.000 i 2017
  5. For eiendomsskatteåret 2017 skal det skrives ut eiendomsskatt på faste eiendommer i hele kommunen, jfr. Eigedomsskattelova (esktl.) §§2 og 3 bokstav a.

Den alminnelige eiendomsskattesatsen for skatteåret for 2017 er 7 promille, jf.esktl. § 11 første ledd.
Takstvedtekter for eiendomsskatt i Målselv kommune vedtatt i kommunestyret 22.06.2016 skal gjelde for eiendomsskatteåret 2017, jf.esktl. § 10
Utskriving av eiendomsskatt for skatteåret 2017 er basert på takster fastsatt ved siste alminnelige taksering gjennomført av Eskan AS i år 2016/17.
Eiendomsskatten skrives ut i 4 terminer, jf. esktl. § 25 første ledd.
Følgende eiendommer anbefales fritatt helt for eiendomsskatt i 2017, jf.esktl. § 7 a

  • Eiendom til stiftelser eller institusjoner som tar sikte på å gagne en kommune, fylke eller stat, esktl. § 7 a.
  • Bygning som har historisk verdi og som er fredet etter lov om kulturminner, esktl. § 7 b.
  • Nyoppført bygning som brukes som bolig fritas i 5 år i fra tidspunkt disse ble tatt i bruk eller til kommunestyret endrer eller opphever fritaket, esktl. § 7 c.
  • Bygning og grunn i visse luter av kommunen, esktl. § 7 d.
  1. Kommunestyret ber rådmann legge fram en sak om konsekvenser av å redusere eiendomsskatt til 6 eller 5 promille.
  2. Kommunestyret ber rådmann sette i gang prosess for å vurdere muligheten for salg av «realfagskolebygget» ved Olsborg skole.

Formannskapets innstilling til Handlingsdel med økonomiplan for 2017-2020

Dokumentet finnes også til høyre under aktuelle dokumenter

Kommunestyret behandler budsjett og økonomiplan 7. desember.