Det forutsettes at midlene tildeles personer som skal inngå i et varig arbeidsforhold til Målselv kommune.

Utdanningen det søkes midler til må være relevant for helse – og omsorgstjenesten.

Midler fra «Kompetanseløftet» tildeles etter søknad.

Søknadsfrist 14. september.

Søknad sendes postmottak@malselv.kommune.no eller  Målselv kommune, Mellombygdveien 216, 9321 Moen og merkes «Søknad Fylkesmannens Kompetansemidler».

Søknaden må inneholde opplysninger om studiet, studiested, varighet, fulltid / deltid / nettstudie, reisekostnader, oppholdsutgifter, studieavgift, evt tapt arbeidsinntekt og andre relevante utgifter. Kostander forbundet med studiet må dokumenteres på et senere tidspunkt i forbindelse med utbetaling av stipendet.

Opplysninger om eventuelt tidligere tildelte kompetansemidler må oppgis.

Den enkelte søker tilskrives om tildeling.

Vedtak og tildelingen kan ikke påklages.

Ved spørsmål kan enhetsleder Maichen Jensen kontaktes på epost: Maichen.jensen@malselv.kommune.no