"Detaljregulering Rognmogruva masseuttak, vedtas i henhold til  med plan- og bygningslovens § 12-12."

Kommunestyrets vedtak om reguleringsplan kan påklages, jf. PBL § 1-9, og eventuelle krav om erstatning eller innløsning etter PBL §§15-2 og 15-3 må fremsettes senest tre år etter denne kunngjøring.

Planen har planid nr 19242013001.

Eventuell klage stilles til Målselv kommune, MAN, 9321 Moen og må være kommunen i hende senest 3 uker etter kunngjøringsdato.

Alle berørte høringsparter blir varslet ved egen ekspedisjon.  Vedtaket blir kunngjort i lokalavisen, her på hjemmesiden og er tilgjengelig på kommunehuset.

Plandokumentene finner du til høyre.