"Planident 19242012004 Detaljregulering for Sandbakken fjelluttak, Gnr. 58/1 med foreslåtte endringer på plankart og reguleringsbestemmelser egengodkjennes i henhold til PBL § 12-12."

Kommunestyrets vedtak om reguleringsplan kan påklages, jf. PBL § 1-9.Fristen for å klage er 3 uker fra det tidspunkt underretning om vedtaket er kommet frem til vedkommende part, jf.FL 29. Eventuelle krav om erstatning eller innløsning etter PBL §§15-2 og 15-3 må fremsettes senest tre år etter denne kunngjøring. 

Kommunestyrets vedtak kunngjøres i lokalavisen og på kommunens hjemmesider www.malselv.kommune.no. Planen er også tilgjengelig på Kommunehuset.

Berørte saksparter blir varslet ved egen ekspedisjon. De av sakspartene som ønsker plankartet i pdf-format kan henvende seg til Målselv kommune, tlf. 77837700 eller postmottak@malselv.kommune.no.

Vedtatte plandokumenter finner du til høyre under aktuelle dokumenter.