Detaljert informasjon vil bli utsendt ALLE som eier en eiendom i vår kommune -  i månedsskiftet jan/feb. 2017.  (grunnlaget er ikke ferdigberegnet før den tid)

Sakkyndig takstnemnd vil formelt vedta de nye takstene på alle eiendommene i kommunen innen utgangen av januar.  Deretter, i første halvdel av februar blir det utsendt melding til hver eiendomsbesitter om skatt og takst, som viser takstgrunnlagene og hvor mye hver enkelt skal betale neste år.  Det vedlegges ett informasjonsskriv som forklarer beregningen av takstgrunnlagene med kvm-pris for hver enkelt bygning og tomt på eiendommen ut ifra byggets størrelse, type bygning, sone, indre og ytre faktor. Her opplyses det også om klageadgang.

Eiendomsskattekontoret