Det henvises til varsel om oppstart planarbeid E6 Rustahøgda, april 2015, og gjennomført Informasjonsmøte 5. mai 2015.

I arbeidet med en større reguleringsplan for E 6 Rustahøgda – Heggelia til kryss fv. 86 er det i møter med Målselv kommune fremkommet behov for å se på kortsiktige løsninger for utbedring av kryss inn til Rustahøgda, samt tiltak for å få en bedre kollektivavvikling. Kommunen har ovenfor Vegvesenet fremmet ønske om forbedret kryssløsning fra E 6 til aktivitetene på Rustahøgda.

Krysset til Rustahøgda har dårlig sikt og ligger veldig nært en bakketopp, fartsgrensen er 70 km/t. Det medfører at det oppstår farlige situasjoner i krysset. Krysset er trafikksikkerhetsmessig ikke godt og bør utbedres. Krysset inngår i samordnet strekning Brandvoll – Heia. Det er igangsatt flere reguleringsprosesser langs strekningen. Det vil også settes i gang en kommunedelplan for ny veg fra Heggelia sør til Bardufoss (kryss E6/fv. 86 Sørreisakrysset).

 

Dette arbeidet har resultert i at det blir ny kollektivholdeplass ved Ole Reista veg, samt nytt kryss med avkjøringsfelt lengre sør på E6 i prinsippet som fastlagt i gjeldende reguleringsplan for området. Dette er prioriterte tiltak fordi ny Bardufoss videregående skole åpner i midten av august 2017.

Prosessen skal gjennomføres ved Byggesøknad som Målselv kommune formelt saksbehandler, og slik blir tilgjengelig for medvirkning i henholdt til plan og bygningsloven