Hjemmel: Fastsatt av brannsjefen i Målselv kommune den 7 august 2023 med hjemmel i lov av 14 juni 2002 nr. 20 om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppdrag (brann- og eksplosjonsloven) § 5, jf. Forskrift av 01.01.2016 om brannforebygging § 3 fjerde ledd.

§ 1 Formål

Forskriften skal bidra til å redusere sannsynligheten for brann.

§ 2 Virkeområde

Forskriften gjelder innenfor kommunegrensene til Målselv kommune.

§ 3 Definisjoner

  1. Som innmark regnes i denne forskrift gårdsplass, hustomt, dyrket mark, engslått og kulturbeite samt liknende område hvor allmenhetens ferdsel vil være til utilbørlig fortrengsel for eier eller bruker.[1]
  2. Med utmark mener denne forskrift udyrket mark som etter foregående ledd ikke regnes like med innmark.[2]
  3. Med bål forstås små kaffebål, bålpanner, stormkjøkken og andre kokeapparater med brennstoff.
  4. Med grill forståes engangsgrill, kullgrill og gassgrill.
  5. Med i nærheten av defineres som nær nok til at flammer, gnist eller glør kan antenne vegetasjon eller annet brennbart materiale.

§ 4 Forbud mot bruk av ild i utmark og innmark

Det er forbudt å gjøre opp ild som å brenne bål, bruke grill, stormkjøkken, andre kokeapparater, bålpanner og annen brenning med fast brensel (ved, kull, briketter, gress, grener ol.) i skog og annen utmark, i nærheten av brennbar vegetasjon, brennbare materiale eller så nær at ild lett kan spres videre i terrenget.

Forbudet om å bruke ild som nevnt i første ledd gjelder også på innmarksområder innenfor kommunegrensene til Målselv kommune.

Det er likevel tillatt med bruk av grill i innmark som nevnt i første ledd, der det åpenbart ikke kan medføre brann og dersom faren for brann og spredning er lav.

§ 5 Straff

Den som forsettlig eller uaktsom overtrer denne forskriften, straffes med bot eller fengsel, jf. Brann og eksplosjonslovens § 42.

§ 6 Ikrafttredelse og varighet

Forskriften trer i kraft 7 august 2023 kl. 15:00. Forskriften gjelder inntil videre, men ikke lengre enn til og med 20 august 2023

 

[2] Jf. lov 28. juni 1957 nr. 16 om friluftslivet (friluftsloven) § 1a.