Arbeidet skal bidra til bedret trivsel og livskvalitet for andre og være knyttet opp mot humanitært, sosialt eller kulturelt arbeid. Frivillighetsprisen i Troms består av et beløp på kr 25 000,-.

Frist for forslag til kandidat med begrunnelse: 5. september 2015

Fullstendig utlysning, retningslinjer på http://www.tromsfylke.no/
Direktelink http://www.tromsfylke.no/Tjenester/Kultur/Priser-stipend-og-legat/Frivillighetsprisen
Forslag til kandidater med en begrunnelse og redegjørelse for hva kandidaten har utført, sendes: postmottak@tromsfylke.no eller til
adressen:

Troms fylkeskommune
kulturetaten
postboks 6600
9296 Tromsø