Alle grunneiere er tilskrevet om planarbeidet, og Statens vegvesen (SVV) benyttet anledningen til å informere om hva planarbeidet innebærer og hvordan en utbedret E6 vil bli. 

Vegbredden skal utvides til 8,5 meter på hele strekningen. Tilpassingen til en forventet ÅDT (årsdøgntrafikk) på inntil 2000 fram mot 2030 setter krav til standarder for linjeføring, kurvatur og bakketopper/-bunner. Avhengig av grunnforhold, støy og trafikksikkerhet kan endringene gi utslag på opptil 20-30 meter på hver side av dagens veglinje. En ser ikke for seg de store vegomleggingene og forventet midtlinje vil gå om lag der den ligger i dag.

Strekninga går fra krysset mot Høgtun i sør til krysset mot Sagelvvatn i Balsfjord og er ca 24 km lang. Traseen er delt i tre omlag like lange strekk. Det kan være aktuelt å dele opp planarbeidet og at SVV starter med den som forventes å være minst komplisert. Frist for innlevering av innspill til planarbeidet er i dag. Ta kontakt med prosjektleder dersom du ikke har fått levert dine innspill: tone.hugstmyr-woie@vegvesen.no

Planen forventes å kunne legges ut på høring tidlig i 2015 og med vedtak i siste halvdel i 2015. Går alt etter planen kan arbeidet starte opp utpå høsten 2015. Etter planen er vedtatt kommer Statens vegvesen til å starte med grunnerverv og vil kontakte hver grunneier.