Ny kommunelov krever ny politivedtekt

Politivedtekten gir bestemmelser for utøvelse av polititjenesten i kommunen og det er politiloven § 14 som regulerer hva kommunen har anledning til å regulere gjennom politivedtektene.

Forslaget til ny politivedtekt er i samsvar med normalpolitivedtekten, jf. rundskriv fra politidirektoratet RPOD-2018-2.

Høringen er åpen. Alle som ønsker kan sende inn uttalelser og merknader til forskriften

Utkast til ny politivedtekt for Målselv kommune

Formannskapet behandlet utkast til politivedtekt for Målselv kommune 08.03.21 med følgende vedtak:

  1. Utkast til politivedtekt for Målselv kommune legges ut på offentlig høring i 6 uker fra 9. mars 2021.
  2. Tas opp i kommunestyret etter innstilling fra kommunedirektør.

 

Høringsfrist

Fristen for å sende inn merknader er 21. april 2021

Hva skjer videre

Etter at forslag til forskrift om politivedtekt har vært på høring, vil de innspillene som er mottatt bli behandlet. Deretter vil saken bli fremlagt for kommunestyret som vedtar politivedtektens endelige ordlyd. Den vedtatte forskriften vil så bli sendt til Politidirektoratet for legalitetskontroll, stadfestelse og kunngjøring i Norsk Lovtidene.

Send inn dine innspill

Høringsuttalelser og merknader sendes ved å bruke skjema under, eller per:

E-post: postmottak@malselv.kommune.no, innen 21. april 2021

Brevpost: Målselv kommune, Mellombygdveien 216, 9321 Moen