Målselv kommune kan hvert år dele ut 1 Ildsjelpris. Prisen består av et diplom og en pengegave pålydende kr. 7500,-

Målselv kommunes Ildsjelpris skal tjene følgende formål:

Den skal være en inspirasjon, en takk og en anerkjennelse for personer som ved sitt engasjement og sin innsats for fellesskapets verdier gjøre en fremdragende jobb i det frivillige lags- og foreningsarbeid.
Det faste utvalget for skole-, barnehage- og kultursaker avgjør hvert år om prisen skal dels ut og hvem den skal tildeles. Utvalget bygger sin avgjørelse på årets innkomne eller egne forslag. Det er ikke anledning til å søke om prisen.