På grunn av endringer i vedtektene, § 10 og 13, sendes det ikke ut faktura for juli.
Barn som har plass i sfo inneværende skoleår, og som fortsetter neste skoleår faktureres for hel august, ikke deler av juli og deler av august som tidligere.
Nye barn faktureres fra avtalt oppstartsdato i august.

§ 10   Opptaksperiode
 

  1. Hovedopptaket skjer i mars/april og gjelder ut 4. klasse.
  2. Opptak i løpet av skoleåret kan skje.
  3. Hvis det er plass, kan SFO tilby plass til barn for kortere perioder når det er særlige grunner for det (sykdom i hjemmet o.a.).

§ 13   Betaling for opphold

  1. Det betales for 11. mnd, da sfo er stengt fire uker. Juli er betalingsfri.
  2. Nye barn betaler fra tildelt oppstartsdato.
  3. Det betales for opphold i henhold til de betalingssatser og retningslinjer som til enhver tid er vedtatt av kommunestyret.
  4. Det gis 30% søskenmoderasjon. Søskenmoderasjonen gjelder de av søsknene som har det rimeligste tilbudet, og kun for søsken i SFO.
  5. Ved for sen henting av barn i henhold til åpningstida i SFO, må foreldre/foresatte betale kr. 300.- for hver påbegynt halvtime
  6. Enkeltdagsatser: Fastsettes av kommunestyret.