I juni ble det undertegnet kontrakt mellom Målselv kommune og Telenor om bygging av bredbåndsnett i Rostadalen. Dette skjer som en fiberutbygging og oppstart er planlagt til første kvartal 2021, alt avhengig av snømengder og temperatur. UL Freidig og ellers lokale innbyggere i området har i denne sammenhengen gjort en formidabel innsats med å rydde traseene der fiberen skal føres frem. Dette har ført til at totalkostnaden for prosjektet har blitt kraftig redusert.
Det er beregnet at denne utbyggingen skal være sluttført 31. desember 2021.
Telenor vil i forkant av prosjektoppstart arrangere informasjonsmøte i Rostadalen der de vil informere om de forskjellige prosjektfasene.

På vårparten i år hadde Troms og Finnmark Fylkeskommune på vegne av kommuner som har mottatt tilsagn om statlig bredbåndsstøtte en tilbudsutlysning på bredbåndsprosjekter. For Målselv kommune dreier det seg om Dividalen, Kirkesdalen og Alapmoen.
Dessverre var det ingen som leverte tilbud på denne utlysningen, så vi utlyser nå i juli disse prosjektene på nytt.

I august vil Målselv kommune søke om ytterlige statlige bredbåndsmidler. Prosjektene vi søker på vil være Takelvdalen, strekningene Andslimoen-Olsborg (Fleskmoen), Andselv-Fossmoen-Løvberg og Moen-Rundhaug.
Da søknads- og utlysningsprosessene tar tid vil det for disse områdene ikke være aktuelt for utbygging før tidligst mot slutten av 2021, mest sannsynlig i løpet av 2022.