Statens strålevern er ansvarlig myndighet for stråling fra solarier i Norge. Det fremgår av strålevernloven og den tilhørende strålevernforskriften. Revidert forskrift gjelder fra 1. januar 2011.
 

Virksomheter som tilbyr solarier til kosmetisk formål må fra 1. januar neste år være betjent av en person som er over 18 år.

Betjeningen må:

  • være fysisk til stede i hele åpningstiden

  • kontrollere at kundene er over 18 år og informere den enkelte kunde om relevante risikofaktorer ved solariebruk

  • gis tilstrekkelig opplæring til å kunne informere kundene om relevante risikofaktorer ved solariebruk

  • ved tilsyn kunne legge fram bevis på at han eller hun har bestått en obligatorisk solarieprøve


Opplæring og solarieprøve
Opplæringsprogram og solarieprøve vil være klare til å tas i bruk fra høsten 2013. Opplæringsprogrammet vil være tilgjengelig som e-læringskurs, mens prøven må gjennomføres i et nærmere angitt kurslokale eller testsenter. Solarieprøven er obligatorisk for betjeningen, mens kurstilbudet vil være valgfritt hvis betjeningen har den nødvendige kunnskapen fra før.

Virksomheten må kunne dokumentere at betjeningen har fått tilstrekkelig opplæring. Dette kan kun dokumenteres ved at betjeningen avlegger og består solarieprøven.

For hvem gjelder kravet?
Betjeningskravet gjelder for alle virksomheter som tilbyr solarier til andre ved utleie eller bruk. Virksomhetsbegrepet gjelder ikke bare bedrifter og foretak, derfor omfatter kravet om betjening eksempelvis også enkeltpersoner, klubber, foreninger og bedriftsidrettslag som tilbyr solarier til kosmetisk formål ved utleie eller bruk. De nye kravene gjelder ikke solarier i private hjem til privat bruk.
 

Relevant regelverk
Strålevernforskriften § 36 tredje ledd:

«Virksomheter som tilbyr solarier til kosmetisk formål ved utleie eller bruk, skal til enhver tid være betjent av personell over 18 år med tilstrekkelig opplæring. Personellet skal informere den enkelte kunde om relevante risikofaktorer ved solariebruk. Virksomheten må kunne dokumentere overfor tilsynsmyndigheten at tilstrekkelig opplæring er gitt.»

Informasjon
Strålevernets nettsider vil oppdateres fortløpende om relevant informasjon knyttet til opplæringstilbud og solarieprøve.

 E-post: solarier@nrpa.no

Melding
Alle solarievirksomheter, solstudioeiere, forhandlere og leverandører skal melde sin virksomhet til Statens strålevern. Nytt i forskriften fra 2011 er også at alle nye solariemodeller, og endringer ved allerede registrerte modeller, skal meldes. Her finner dere meldeskjema for solarievirksomheter og solariemodeller.

Tillatte solarier
Det er kun solarier klassifisert som UV type 3, og som er publisert på Strålevernets solarieoversikt, som er tillatt for kosmetisk bruk i Norge. Her finner dere oversikt over tillatte solarier.

18-års aldersgrense
1. juli 2012 ble det innført 18-års aldersgrense for å ta solarium i Norge. I tiden frem til krav om betjente solarier (1. januar 2014) må solarievirksomhetene informere kundene om forbudet på en effektiv måte. Minstekravet for ubetjente solstudioer er å plassere en plakat med informasjon om aldersgrensen slik at kundene lett kan se denne. Strålevernet har utarbeidet en plakat som kan benyttes.

Andre krav
I forskriften blir det også stilt andre krav. Strålevernet har laget veiledere som beskriver krav når det gjelder stråling fra solarier. Veileder 3 er laget til dere som driver solstudio og Veileder 4 til dere som forhandler/importerer solarier og rør/lamper.
 

Delegert myndighet til kommunene
Kommunene har fått delegert myndighet til å føre tilsyn med solarier. De har dermed også myndighet til å gjøre de nødvendige enkeltvedtak. Strålevernet tilbyr kurs for kommunale tilsynsorgan og har lagt ut relevant informasjon på sidene Informasjon til kommunale tilsynsmyndigheter.

Ved behov for utdypende informasjon kan man se på nettsiden til Statens stålevern: http://www.nrpa.no/sol-og-solarium eller ta kontakt med
Kristine Lavik-Askim
Saksbehandler kommuneoverlege 1