Lov og forskrift

I rundskriv T 1/96 Om lov om motorferdsel i utmark og vassdrag av 10.juni 1977 nr.82 (1977) står det følgende (kapittel 3.1 Lovens utgangspunkt og formål):
Sitat

Etter motorferdsellovens § 1 er formålet med loven "ut fra et samfunnsmessig helhetssyn å regulere motorferdselen i utmark og vassdrag med sikte på å verne om naturmiljøet og fremme trivselen." Av lovens forarbeider fremgår det at begrepet "naturmiljø" skal forstås i videste betydning. Det omfatter både naturlandskap med mark, planteliv og dyreliv og andre miljøverdier som ren luft, rent vann, landskap, stillhet og ro. Formuleringen "fremme trivselen" innebærer at loven også tar sikte på å tilgodese rekreasjonsverdier, friluftsliv og naturopplevelser.

Motorferdselloven har som utgangspunkt at motorisert ferdsel i utmark og vassdrag er forbudt, jf. § 3 – med mindre annet følger av loven selv eller vedtak med hjemmel i loven. Loven tar imidlertid ikke sikte på å hindre nødvendig ferdsel til anerkjente nytteformål. Det er den unødvendige og fornøyelsespregede ferdselen som reguleres. Dessuten bidrar regelverket til at de transporter som er tillatt, foregår til minst mulig skade og ulempe. (Miljøverndepartementet, 1996, ss. 4-5)

Sitat slutt.

Tolkning av lovverket og kommunens bruk av skjønn

Målselv kommune er pliktig å fatte lovlige vedtak etter gjeldende lov og forskrift.

Miljødirektoratet har gjort presiseringer i forhold til tolkning av lovverket. I den forbindelsen har Fylkesmannen i Troms og Finnmark gjennomført opplæring og veiledning med alle kommunene, dette for å sikre praksis i forhold til gjeldende tolkning.

Innbyggerne i Målselv vil dermed kunne oppleve at søknader som tidligere har vært innvilget dispensasjon nå kan få avslag eller begrensninger på omsøkt kjøring. Kommunens anledning til å bruke skjønn er dermed innskjerpet sett ut fra tidligere praksis.

For å overholde lovens formål, å verne om naturmiljøet og fremme trivsel gjøres det flere tiltak:

 • Etablering av rekreasjonsløyper for snøskuter

 • Redusere antall traseer til samme område der dette er mulig

Hvordan vurderes de ulike transportformålene?

Forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark etc §5b) Transport av funksjonshemmede:
For at kommunen skal kunne tillate transporten av funksjonshemmet må følgende vilkår være oppfylt:

 • Funksjonshemningen skal være varig dvs. livsvarig

 • Funksjonshemningen skal ikke ha sammenheng med høy alder

 • Søkers mobilitet skal være så redusert at søker ikke har evne å komme seg ut i naturen til fots eller på ski


I e-post fra Fylkesmannen i Troms og Finnmark 09.12.2019 mottok Målselv kommune kopi av brev: Avgjørelse i klagesak – Klage på vedtak om å oppheve dispensasjon for bruk av snøskuter i Dyrøy kommune. I avgjørelsen står det blant annet:

At søker kan dokumentere en viss grad av nedsatt mobilitet på grunn av nedsatt helse, medfører ikke i seg selv at søker anses å oppfylle vilkårene om å være «funksjonshemmet» i forskriftens forstad. Der søker fortsatt har en viss evne til å komme seg ut i naturen til fots eller på ski, legger vi til grunn at vilkårene ikke er oppfylt.

Denne avgjørelsen legger premisser for videre behandling av tilsvarende søknader i Målselv kommune. Dette innebærer at søkere som tidligere har fått innvilget dispensasjon nå kan oppleve å få avslag på sin søknad da det ikke finnes hjemmel til å kunne innvilge.

Dispensasjon for å utøve rekreasjonskjøring ol. må også ses i sammenheng med de nyetablerte rekreasjonsløyper for snøskuter i Målselv. Løypene er tilrettelagte løyper som er skiltet, merket og åpne for alle brukere. Dette er løyper som kommunen mener er langt tryggere å benytte for de som har helsemessige begrensninger.

Forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark etc §5c) Transport av bagasje/utstyr til hytte:
For at kommunen skal kunne tillate transport av bagasje og utstyr til hytte må følgende vilkår være oppfylt:

 • Søker må kunne dokumentere eierskap til hytten det søkes transport til

 • Avstanden mellom hytte og brøyta bilveg må være over 2,5 km, avstanden måles der det er mulig å gå i terrenget uten bruk at motorisert kjøretøy

 • Det skal ikke være mulighet for leiekjøring


Det kan gis dispensasjon til hytteeier, men det innvilges kun en dispensasjon/hytte når overnevnte vilkårene er oppfylt. Opp- og nedadgående slekt av hytteeier kan føres opp som fører(e) på dispensasjonen. Andre enn disse, også slektninger, må i tilfelle søke om dispensasjon etter forskriftens § 6.

I de tilfellene der det er flere eiere av en hytte, kan det søkes om dispensasjon etter forskriftens § 6.

Det er bare transport av bagasje og utstyr mellom bilveg og hytte som kan tillates; alminnelig persontransport kan ikke tillates. Når det er gitt tillatelse til transport av bagasje og utstyr, er det imidlertid adgang til å la personer sitte på, når det er plass til det sammen med bagasjen. Forutsetningen er således at passasjertransporten ikke må medføre ekstra kjøring.

Forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark etc §6 Transport ved særlig behov:
Alle transportformål som ikke kan hjemles i annen § skal behandles etter forskriftens § 6.
For at kommunen skal kunne tillate transport etter § 6 i forskriften må alle følgende vilkår være oppfylt:

 • Søker må påvise et særlig behov

 • Behovet må ikke kunne knyttes til turkjøring

 • Behovet må ikke kunne dekkes på annen måte

 • Behovet må vurderes opp mot mulig skader og ulemper i forhold til et mål om å redusere motorferdsel til et minimum.
   

Eldre som ikke har evne å komme seg ut i naturen til fots eller på ski kan søke om dispensasjon etter forskriftens § 6.


Transport av ved fra bilveg til hytte skal omsøkes etter forskriftens §6.

Transport av tyngre gjenstander, funksjonshemmede med funksjonshemning som knyttes til høy alder, barmarkskjøring ol. kan hjemles her når overnevnte vilkår er oppfylt.

Mer info om lovverket finnes i Rundskriv T-1/96 Om lov om motorferdsel i utmark og vassdrag av 10.juni 1977 nr.82. (Miljøverndepartementet, 1996)

På bakgrunn av den store søknadsmengden fra lov om motorferdsel i utmark og vassdrag ønsker Målselv kommune å informere søkere om at mange må påregne lang saksbehandlingstid.

Legeerklæringer

Målselv kommunes saksbehandlere overprøver aldri legeerklæringer. Enkelte legeerklæringer er imidlertid uklare og mangelfulle i forhold til vilkårene for å kunne innvilge dispensasjon.

Legeerklæringer skal avklare den medisinske situasjonen for søker. Legeerklæringen er kun en del av søknadsgrunnlaget. Kommunen har plikt til å vurdere om vilkårene i søknaden totalt sett er oppfylt, slik at dispensasjon kan gis. Vi ser at enkelte oppfatter at praksisen er en overprøving av legen, men det er ikke tilfellet.

I denne sammenhengen er det viktig at søkere bruker riktig skjema for legeerklæring. Skjemaet er tilgjengelig på kommunens hjemmeside.

Referanser

Miljøverndepartementet. (1996, Januar 15). regjeringen.no. Hentet fra Rundskriv T-1/96 Om lov om motorferdsel i utmark og vassdrag av 10. juni 1977 nr. 82:

https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/kilde/md/rus/1996/0004/ddd/pdfv/276025-t-1-96.pdf