NN2000 er et nytt felles nasjonalt høydegrunnlag som skal omfatte alle kommunale og statlige kartdata. 

Konsekvensen av overgangen er at det vil være behov for en omregning av alle viktige høydebærende data i Målselv. Overgangen til nytt høydegrunnlag påvirker særlig alle som arbeider med geodata, slik som arkitekter, landmålere, planleggere, utbyggere og entreprenører. Det er derfor viktig for alle angivelser av høydeverdier at det går frem hvilket høydegrunnlag som er brukt.

For brukere av GPS må riktig høydereferanse-modell være i bruk. Brukere som benytter fastpunkt (polygonpunkt, trigopunkt osv.) som utgangspunkt for målinger må være sikre på hvilket høydegrunnlag fastpunktene er oppgitt i.

Alle innsendte digitale kartdata på SOSI-format og/eller søknader om tiltak etter plan- og bygningsloven må påføres aktuell høydereferanse. (NN2000 eller NN1954).

For mer informasjon, se Statens kartverk: http://www.kartverket.no/geodataarbeid/geovekst/hoydegrunnlag/