I kommunestyret den 14. februar vedtok Målselv å knytte til seg Senja Næringshage som en samarbeidspart som kan bidra til å forsterke næringsarbeidet i kommunen.

Senja Næringshage og det nasjonale næringshageprogrammet skal være et verktøy for næringsutvikling for Målselv kommune, og samarbeidet skal forsterke kommunens satsing på næringsutvikling. Samarbeidsavtalen skal gi utviklingsorienterte bedrifter og etablerere i kommunen tilgang på rådgivning, kompetanseheving og støtte gjennom næringshageprogrammet, og bidra til at kommunens næringsliv blir del i et større samarbeidsfellesskap i regionen.

 

Senja Næringshage sitt tilbud er et supplement til kommunes førstelinjetjeneste og øvrige næringsutviklingsarbeid. Et godt samarbeid med kommunens næringsapparat er kritisk for å lykkes med avtalens målsetning. Tiltak og aktiviteter gjennomføres i tett dialog med næringsansvarlig i kommunen som fra 1. mai 2018 blir Kjell Furu.  Senja Næringshage og Målselv kommune vil gjennom avtalen ha en gjensidig forpliktelse om å synliggjøre og markedsføre Senja Næringshage som en integrert del av kommunens tilbud innen næringsutvikling.

 

Gjennom samarbeidsavtalen med Målselv kommune tilbyr Senja Næringshage blant annet følgende:

 

1) Gratis førstemøte med etablerere/bedrifter i kommunen

Første veiledningsmøte for etablerere og bedrifter fra kommunen er gratis for kunden.

I møtet gjennomgår rådgiver fra Senja Næringshage prosjektet sammen med kunden, for å danne seg et bilde av idéen; herunder forutsetninger for gjennomføring, utviklingsmuligheter/-planer og behov for hjelp til forretningsutvikling. Dersom det vurderes som aktuelt fra begge parter inngår Senja Næringshage målbedriftsavtale med kunden gjennom næringshageprogrammet, for å bidra til forretningsutvikling.

 

2) Tilgang til det nasjonale næringshageprogrammet for kommunens næringsliv

Etablerere og bedrifter som blir målbedrifter i Senja Næringshage får tilgang på fordelene i det nasjonale næringshageprogrammet. Dette innebærer at videre rådgivning fra Senja Næringshage dekkes gjennom såkalt innovasjonsstøtte fra SIVA (inntil 75 % rabatt), og en lav egenandel fra målbedriften (300 kr/t ved 75 % rabatt).

Senja næringshage tilbyr typisk følgende tjenester til målbedriftene gjennom næringshageprogrammet:

• Rådgivning/forretningsutvikling

• Tilgang til kurs og kompetansehevende tiltak.

• Kobling og søknadsveiledning mot relevante virkemidler for FoUi og bedriftsutvikling.

• Kobling mot relevante FOU-miljøer, investormiljøer og andre relevante samarbeidspartnere via vårt samlede nettverk.

 

3) Senja Næringshage som utviklingsressurs for kommunen

• Delta på møter med og for næringslivet i Målselv kommune, for å informere om aktuelle tema og markedsføre tilbudet i Næringshageprogrammet

• Drive mobiliseringsarbeid for økt FOUI-aktivitet i næringslivet og være et bindeledd mellom kommunens næringsliv og innovasjonssystemet.

• Initiere og gjennomføre næringsutviklingsprosjekter basert på regionale behov og muligheter.

• Arrangere en årlig møteplass for administrativ og politisk ledelse, samt næringsarbeider i kommunene som er tilknyttet næringshagen, med tema næringsutvikling.

• Initiere en årlig møteplass for næringsarbeider i kommunene i Midt-Troms med tema virkemidler, med deltagelse fra innledere fra relevante virkemidler rettet mot næringsliv og etablerere.

 

Vår og deres kontaktperson i Senja Næringshage er Åsta Sortland og hun når dere på tlf 994 90 813 og på e-post aasta.sortland@senjanh.no

 

Vi vet at noen av dere har allerede tatt kontakt med Senja Næringshage på eget initiativ, og i vårt oppstartsmøte med Senja Næringshage fikk de også navn på en del bedrifter i kommunen som er i ulike prosesser med tanke på utvikling. De vil også på eget initiativ ta kontakt med å komme på besøk til ulike bedrifter i kommunen. Vi håper dere tar de vel imot.

 

Har dere noen spørsmål knyttet til samarbeidsavtalen eller andre ting dere lurer på så er det bare å ta kontakt.