I denne omgang vil vi søke støtte for ett eller flere av områdene fra og med Rundhaug – Øverbygd – til Råvatn, Dividalen og Kirkesdalen (se sone 3, 4, 5 og 6 i kartutsnitt). Dersom vi klarer å reise nok midler vil en eventuell utbygging i disse områdene kunne beregnes til 2020

Nkom er i sine tildelingskriterier opptatt av lokalt engasjement som kan være med på å få utbyggingskostnadene ned.
I den anledning trenger vi en oversikt over hvem som kan tenke seg å delta med dugnad og eventuelt kunne tenke seg å knytte seg til en bredbåndsløsning dersom det blir en utbygging.

Dugnad i denne sammenheng kan dreie seg om å hjelpe til med å rydde skog og eventuelt grave grøft inn til eget hus.

Tilknytning er interessant i forhold til å se hvor stort kundegrunnlaget kan bli for en potensiell utbygger. Den enkelte husstand som vil knytte seg til et slikt bredbåndsnett må som oftest betale en etableringsavgift. En slik kostnad vil variere alt etter hvilken tilbyder som eventuelt bygger ut, men som regel vil det ikke overstige Kr. 5.000,-

Vi vil derfor gjerne ha en tilbakemelding fra innbyggere i disse områdene som er villig til å delta med dugnadsarbeid og om en ønsker å knytte seg til ved en eventuell bredbåndsutbygging. Denne tilbakemeldingen er på ingen måte bindende, men den kan være med på å gi oss et mer riktig bilde på interessen for å få på plass et mer tidsriktig og fremtidsrettet høykapasitetsbredbånd.

Send en e-post til bredband@malselv.kommune.no eller send en tekstmelding til 93063113 (NB: det kan kun sendes tekstmelding til dette nummeret, det fungerer ikke å ringe). Vi trenger da følgende opplysninger:

Gårds- og bruksnummer
Dugnad: ja/nei
Tilknytning: Ja/Nei

Undersøkelsen avsluttes søndag 14. april. Alle innsamlede data vil bli anonymisert og deretter slettet.