Andslimoen Industriområde

Fartsgrensen justeres ned fra 50 km/t til 40 km/t for Industriveien, Storegga og øvre deler av Haraldvollveien. Fartsgrensen settes ned for å ivareta trafikksikkerheten, spesielt med tanke på myke trafikanter.

Iselvmoveien

Iselvmoveien har et eldre vedtak om redusert fartsgrense til 50 km/t. Veiens standard og trafikkmengde tilsier at dette er korrekt hastighet. Skilt mangler enda, men vil bli satt opp i løpet av sensommeren.